ครูเพื่อศิษย์ : การป้องกันสารเสพติดภายในสถานศึกษาด้วยกระบวนการวิถีพุทธ

วิถีพุทธ

โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม  โดยมีนายชาญเลิศ  อำไพวรรณ  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  ซึ่งตั้งอยู่ ณ ตำบลบางจะเกร็ง  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม  ขอสรุปประสบการณ์ความสำเร็จการแก้ปัญหาวัยรุ่นของผู้บริหารและคณะครู  ซึ่งเป็นเรื่องทีเด่นน่าสนใจและทำได้สำเร็จ  มีผลดีต่อผู้เรียนแล้ว  ดังนี้
เรื่อง  การป้องกันสารเสพติดภายในสถานศึกษาด้วยกระบวนการวิถีพุทธ
                โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม  เป็นโรงเรียนประถมศึกษา (ขยายโอกาสทางการศึกษา)  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม  พื้นที่โดยรอบของโรงเรียนเป็นโรงงาน  มีแรงงานอพยพและแรงงานด่างด้าวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก  ซึ่งมักได้รับข่าวสารว่าแรงงานเหล่านั้นเสพยาเสพติดชนิดต่าง ๆ เป็นประจำ  เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นักเรียนของโรงเรียนเข้าไปเกี่ยวข้องกับสารเสพติดชนิดต่าง ๆ โรงเรียนจึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินการตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดและทิศทางของโรงเรียนที่กำหนดไว้  ได้แก่  โครงการป้องกันยาเสพติดภายในสถานศึกษาด้วยกระบวนการวิถีพุทธ  ไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2547  โดยกระบวนการวิถีพุทธเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่โรงเรียนนำมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในทุกด้าน  รวมทั้งการป้องกัน/แก้ปัญหาสารเสพติด  ในโรงเรียน  โดยในการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวโรงเรียนมีขั้นตอนการดำเนินการ  โดยสรุปดังนี้
                1.  การวางแผนการดำเนินการ  โดยการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  เช่น  ข้อมูลสารเสพติดของชุมชน  นโยบายต้นสังกัด  ทิศทางของโรงเรียน  การช่วยเหลือสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น  แล้วนำมาประชุม  วางแผนกำหนดขั้นตอน  วิธีการ  หน้าที่ความรับผิดชอบแก่คณะครูในโรงเรียน
                2.  การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารเสพติดแก่คณะครู นักเรียน ชุมชน  โดยการส่งเข้ารับอบรมในหน่วยงานต่าง ๆ การสร้างนักเรียนแกนนำ  “เพื่อนรักเพื่อน” (ชั้น ม.2 -3)  การจัดกิจกรรมบูรณาการความรู้ในกิจกรรมการเรียนการสอนปกติ  และกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ตลอดจนการส่งคณะครูนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการต่อต่านสารเสพติดของชุมชนในโอกาสต่าง ๆ
                3.  การสร้างจิตสำนึก  ความตระหนักถึงอันตรายของสารเสพติด  โดยให้ครูอบรม  ชี้แนะโทษภัยการให้นักเรียนปฏิบัติธรรม  สมาทานเบญจศีล  การฝึกสมาธิประจำวัน  เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางจิต  และปัญญาแก่นักเรียน
                4.  การเฝ้าระวังไม่ให้นักเรียนเข้าไปเกี่ยวข้องกับสารเสพติด  โดยการประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการเสพสารเสพติด
                5.  การติดตามตรวจสอบประเมินผลการดำเนินโครงการ  เพื่อสรุปผลสำเร็จ  ปัญหาและแนวทางแก้ไข  เพื่อเป็นข้อมูลการพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป
                จากการดำเนินงานตามขั้นตอนดังกล่าว  ทำให้โรงเรียนมีผลงานในการป้องกันปัญหาเสพติดในสถานศึกษาที่เด่นชัด  เป็นโรงเรียนสีขาว  ปลอดสารเสพติด  และได้รับการคัดเลือกเป็นสถานที่อบรมนักเรียนแกนนำโครงการป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา “เพื่อนรักเพื่อน”  โดยมีคณะครูและนักเรียนของโรงเรียนเป็นคณะวิทยากร

KM Idea

21 กันยายน 2548

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM workshop

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 4167, เขียน: 21 Sep 2005 @ 11:07 (), แก้ไข: 26 May 2012 @ 22:09 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)