โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์  ซึ่งตั้งอยู่ ณ  ตำบลสะเตง    อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  ขอสรุปประสบการณ์ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาวัยรุ่นย่อๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่เด่นน่าสนใจและทำได้สำเร็จมีผลดีต่อผู้เรียนแล้ว  ดังนี้
เรื่อง  ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาวัยรุ่นของโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์  จากการเข้าร่วม
                          โครงการโรงเรียนสีขาว
                โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์  เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่  ระดับประถมศึกษา  มีนักเรียนจำนวน  2,503 คน  ครูจำนวน  114  คน  โรงเรียนมีโครงการต่าง ๆ มากมายที่แก้ไขปัญหานักเรียนโครงการเด่นของโรงเรียนและแก้ไขปัญหาวัยรุ่นได้สำเร็จ  คือ  โครงการโรงเรียนสีขาว
วิธีการดำเนินการโดยสรุป
                1.  ประชุมจัดทำโครงการ/เสนอ
                2.  แต่งตั้งคณะทำงาน
                3.  ประชุมคณะกรรมการนักเรียน
                4.  สมัครเข้าร่วมโครงการ TO BE NUMBER  ONE
                5.  ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
                6.  จัดประกวดคำขวัญ  “วันต่อต้านยาเสพติด”
                7.  จัดขบวนพาเหรดรณรงค์  “โรงเรียนสีขาว”
                8.  จัดกิจกรรมพี่สอนน้อง
                9.  เข้า “เด็กดีนิบง”  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6  เป็นจำนวน 1 วัน
                10.จัดประกวดเต้นแอโรบิค
                11.ประกวดครอบครัวสีขาว  คัดเลือกนักเรียนชั้นละ 8 ครอบครัว
                12.สรุปผลการดำเนินการและประเมิน
ผลที่ได้รับ
                1.  นักเรียนทุกคนได้รับทราบโทษของสารเสพติด  ลื่อสามกอนาจาร  การพนัน   การทะเลาะวิวาท
                2.  นักเรียนทุกคนปลอดสารเสพติด  ลื่อสามกอนาจาร  การพนัน   การทะเลาะวิวาท
                3.  นักเรียนเข้าใจและรู้จักป้องกันตนเอง  ไม่ยุ่งเกี่ยวสารเสพติด  ลื่อลามกอนาจาร 

KM idea

21 กันยายน 2548