ผมเสนอวิธีการเริ่มต้นซึ่งอ.ไพบูลย์เห็นด้วยคือ การประชุมระดมความคิดกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับนโยบาย ผู้บริหาร และผู้สนใจแนวคิดนี้ ที่คิดไว้มีอ.ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม อ.วิจารณ์ พานิช อธิการบดี รองฯฝ่ายวิชาการ ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ อ.อุทัย ดุลยเกษม อ.สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ คุณหมอบัญชา พงษ์พานิช ครูชบ ยอดแก้ว น้าประยงค์ รณรงค์           คุณโกเมศร์ ทองบุญชู เป็นต้น
ถ้าพิจารณาจากตำแหน่งหน้าที่ในม.วลัยลักษณ์ของผมแล้ว เป็นการคิดนอกเหนือภารกิจ แต่ถ้าพิจารณาจากภารกิจของงานที่ผมรับผิดชอบก็เป็นกลยุทธหนึ่งที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพิ่มทุนทางปัญญาด้วยกระบวนการจัดการความรู้ในภาควิชาการระดับอุดมศึกษา สอดคล้องตามปณิธานของมหาวิทยาลัย "เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล"และคำขวัญของอธิการบดี "Active Learning Serving Communities" เราต้องช่วยกันจัดการความรู้ให้มหาวิทยาลัยลงมารับใช้ชุมชน ให้เกิดการเรียนรู้จากกันและกันให้มากยิ่งๆขึ้น