ได้อบรมเรื่องการสร้างบล็อก จาก ท่านดร.ประกอบ และ ศ.ดร.ปทีป เมธาคุณวุฒิ ได้ความรู้มากมาย ไม่รู้จะเอาไปไว้ที่ไหนหมด เสียดาย

นักศึกษา มหาบัณฑิต ท่านอื่นไม่ได้เข้ามาเรียน