-  การพัฒนาต้องศึกษาบริบทชุมชน

 -  ชุมชนเป็นผู้พัฒนาชุมชน

 -  คนในชุมชนมีองค์ความรู้ที่จะสร้างชุมชนและประเทศ