ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี การจัดกระทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้แนวความคิดของอาจารย์เสรี  นำเอาแนวความคิดนำไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมโดยคิดในเชิงบวกและใช้ความเข้าใจและความร่วมมือของชาวบ้านนำไปสู่ความรู้ที่ยั้งยืน

การใช้ความรู้ข้อมูลข่าวสารจำเป็นจะต้องนำเอาข้อเท็จจริงมาใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อนำไปสู่การวางแผนต่อไป