วันนี้ได้รับการเรียนรู้ จากท่านอาจารย์ ศ.ดร.ปทีป เมธาคุณวุฒิ 

ได้นำแนวคิด หลักการจากท่าน ที่จะนำไปประยุกษ์ใช้กับการเรียนใน

เรื่องของการใช้สารสนเทศ  และในเรื่องของการทำงานในท้องถิ่น

ว่าควรจะนำแนวคิดแบบคนท้องถิ่น  อย่าใช้แนวคิดหรือการใช้คำพูด

แบบคนเมือง  เพราะถ้าใช้แบบนั้นจะทำให้เราไม่สามารถแก้ปัญหาท้อง

ถิ่นได้จริงๆ