จากการที่ได้รับการศึกษาโดยการรับฟังการบรรยายพิเศษ ของศาสตราจารย์ ดร.ประทีป  เมธาคุณวุฒิ ในประเด็นเรื่อง เทคโนโลยีและสารสนเทศกับการพัฒนาท้องถิ่นในวันนี้  ทำให้ข้าเจ้าได้องค์ความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะได้เห็นความจำเป็นในการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานในองค์กรต่าง ๆ  หรือนำไปสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นได้เป็นอยางดี  อาจารย์บรรยายได้ตรงประเด็นและดีมาก