มีการนำประเด็นตัวอย่างของผู้ใหญ่วิบูลย์  กับข้อเท็จจริงท่ปรากฏในพื้นท่ภาคใต้   มีประเด็นวิพากษ์  ตอบโต้เชิงความคิดเห็นท่แตกต่าง อย่างเข้มข้น