วันนี้เรียนกับ ศ.ดร. ประทีป เมธาคุณวุฒิ  แนวคิดของอาจารย์ให้คนในท้องถิ่นพัฒนาตนเองโดยโดยให้ความรู้แก่คนถ้องถิ่นไปพัฒนาท้องถิ่นตนเอง  ซึ่งเป็นการศึกษาอย่างยั่งยืน