โปรแกรมที่จะต้องเตรียม
1. Apache server 5.0.59
2. FastCGI 2.4.2
3. Ruby for Apache

ขั้นตอนการติดตั้ง
1. install  Apache
2. เปลี่ยนชื่อ mod_fastcgi-2.4.2-AP20.dll เป็น mod_fastcgi.dll แล้วไปใส่ไว้ใน folder module ของ Apache (c:\programs files\Apache Group\Apache2\modules)
3. Install Ruby for Apache เลือกแค่ mod_fastcgi เพียงตัวเดียว ในขั้นตอนนี้จะมีการเขียนไฟล์ c:\windows\system32\msvcp71.dll ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์เก่าก่อนไม่เช่นนั้นจะเกิด error

การแก้ไขค่าใน httpd.conf ของ Apache
1.  ลบ  "#"  หน้า "#LoadModule rewrite_modulemodules/mod_rewrite.so "ก็จะได้เป็น "LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so"
2. เพิ่มบรรทัด "LoadModule fastcgi_module modules/mod_fastcgi.dll"
3. เพิ่มบรรทัดดังนี้
<VirtualHost *:80>
DocumentRoot "c:/path ไปยัง folder rails app/public"
<Directory "c:/
path ไปยัง folder rails app/public/"> Options ExecCGI FollowSymLinks
AllowOverride all
Allow from all
Order allow,deny
AddHandler cgi-script .cgi
AddHandler fastcgi-script .fcgi
</Directory>
</VirtualHost>

แก้ไขไฟล์ใน folder
1. เปิดไฟล์  .htaccess แก้บรรทัด "RewriteRule ^(.*)$ dispatch.cgi [QSA,L]" เป็น "RewriteRule ^(.*)$ dispatch.fcgi [QSA,L]"
2. เปิดไฟล์ dispatch.fcgi เพิ่มบรรทัด "#!c:/pathto/rubybin/rubyw" ไว้ด้านบนสุด

ทดสอบ run โดยเข้า localhost จะมีพบหน้า welcome ของ rails ถ้าไม่พบแสดงว่า set ค่าไว้ผิด ( restart Apache ก่อนทดสอบ)