กิจกรรมส่งเสริมการอ่านจากกิจกรรมเทศกาลหนังสือเปลี่ยนชีวิต

กิจกรรมปิดเวทีเปิดลาน ระดมความคิด การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ในงานเทศกาลหนังสือเปลี่ยนชีวิตเมื่อ วันศุกร์ที่๑๓ตุลาคม ๒๕๕๒ได้กิจกรรมเสนอแนะ๕ กิจกรรมใหญ่ๆ และยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกกว่า ๓๐ กิจกรรม ลองอ่านกันดูนะคะ

PA131424

จากกิจกรรมปิดเวทีเปิดลาน ระดมความคิด การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ในงานเทศกาลหนังสือเปลี่ยนชีวิตเมื่อ วันศุกร์ที่๑๓ตุลาคม ๒๕๕๒ได้ กิจกรรมเสนอแนะ๕ กิจกรรมใหญ่ๆ และยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกกว่า ๓๐ กิจกรรม ลองอ่านกันดูนะคะ กิจกรรมน่าสนใจที่ระดมจากผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน และผู้ที่ทำงานด้านหนังสือและการอ่าน เผื่อว่าจะได้แนวคิดไปจัดกันเองที่บ้านหรือที่หน่วยงานก็ได้ค่ะ และถ้าใครนำกิจกรรมไหนไปใช้แล้วได้ผลอย่างไรอย่าลืมเขียนมาเล่าให้ฟังกัน บ้างนะคะ

กิจกรรมที่ ๑ ???????? แข่งขันครอบครัวรักการอ่าน

วัตถุประสงค์

เพื่อสานสัมพันธ์ในครอบครัวรักการอ่าน? ทำให้อ่านคล่อง? คิดคล่อง? และใช้เวลาให้เป็นประโยชน์

ดังนี้

๑. ให้พ่อแม่ลูกสร้างสรรค์วิธีการอ่านหนังสือร่วมกัน (นิทาน นิทานพื้นบ้าน? นิทานอีสป?? วรรณคดี? ทำนองเสนาะ? )

๒. ชุมชนเป็นผู้จัดการแข่งขัน

๓. ตัดสินแพ้ชนะที่การสร้างสรรค์วิธีอ่านหนังสือร่วมกันของครอบครัวที่มีความแปลกใหม่ สนุกสนาน


กิจกรรมที่ ๒  กิจกรรมจัดบ้านหนังสือในชุมชน

เป็นห้องสมุดเล็กๆอยู่ในชุมชนเพื่อให้เด็ก/เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์ได้ข้างในมีมุมต่างๆเช่น มุมนิยาย? นิทาน? นิตยสาร สารคดี และอื่นๆมีการแลกเปลี่ยนหนังสือ มีการแลกเปลี่ยนหนังสือเพื่อให้เด็กๆมีหนังสือที่ตนชอบและนำไปอ่านได้

?PA131419

กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมแลกเปลี่ยนกันอ่าน

รูปแบบกิจกรรม

๑. ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำหนังสือที่ตนชอบอ่านมาแนะนำให้เพื่อนๆหรือผู้เข้า ร่วมกิจกรรมฟังถึงความน่าสนใจของหนังสือเล่มนั้น

๒.ให้ทุกคนที่นำหนังสือมาแลกเปลี่ยนกันอ่าน(อ่านหลายๆเล่ม)

๓. เมื่ออ่านจบให้ทุกคนโหวตว่าชอบเรื่องไหนมากที่สุด?? เพราะอะไร

๔. จัดอันดับหนังสือยอดฮิตประจำห้อง(ถ้าประสบความสำเร็จก็แลกเปลี่ยนข้ามห้อง/กลุ่ม)

 

กิจกรรมที่๔  กิจกรรมครอบครัวยอดนักอ่าน

รูปแบบกิจกรรม

๑. ทำใบสมัคร

๒.ประชุมครอบครัว(พ่อ ,แม่ ,ลูก)

๓.แจกหนังสือ,ให้เลือกหนังสือ

๔. นัดหมาย(สัปดาห์,เดือน)พบกลุ่ม

๕. นำเสนอเรื่องราว/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ความรู้ที่ได้/ข้อคิด/การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

๖. ประกวด ?ครอบครัวยอดนักอ่าน?

๗. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์/เสียงตามสายหมู่บ้าน

๘. เชิญชวนเข้าร่วมเพื่อขยายกลุ่ม/สมาชิก ?

๙. ครอบครัวยอดนักอ่านหลายครอบครัวรวมกันเป็นชุมชนนักอ่าน

?

กิจกรรมที่๕ กิจกรรมแปลงนิทานเป็นเพลง

เป็นการนำนิทานมาแต่งเป็นเพลงประกอบด้วย  สาระสำคัญทำนอง  จังหวะ ตัวละคร  ฉาก  ชุด  หน้ากาก การย่อยเรื่อง สีสัน การแสดงท่าทางประกอบ

PA131421

แนะนำกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จากผู้เข้าร่วมกระบวนการ

  • กิจกรรมเพื่อกระจายหนังสือสู่เด็กและชุมชน

๑. บริจาคหนังสือที่ใช้แล้วในระดับชุมชน/หมู่บ้าน

๒. ห้องสมุดเคลื่อนที่ตะกร้าหนังสือ

๓. จัดมุมหนังสือ/จัดบ้านอ่านหนังสือในชุมชน

๔.จัดจำหน่ายหนังสือราคาถูก

๕. แลกเปลี่ยนหนังสือ/เอาหนังสือเก่ามาแลกหนังสือใหม่

๖. จัดกิจกรรมพาเด็กไปห้องสมุด

๗. จัดกิจกรรมอ่านหนังสือเป็นกลุ่ม

๘.กิจกรรมออกร้านหนังสือ

๙.จัดเทศกาลอ่านหนังสือ

 

  • กิจกรรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้เกิดนิสัยรักการอ่านในเด็กและเยาวชน

๑. จัดนิทรรศการส่งเสริมการอ่าน

๒. แข่งขันเล่านิทาน

๓. แข่ง/ประกวดอ่านหนังสือ

๔. แข่งขันทำหนังสือ

๕. จัดสัปดาห์ห้องสมุด ?

๖. ทำค่ายรักการอ่าน

๗. กิจกรรมถามตอบ-ปัญหา

๘. กิจกรรมไปชมสถานที่จริงจากที่เห็น/อ่านจากหนังสือ

๙. กิจกรรมอ่านหนังสือให้ฟัง เช่น พ่อ แม่ อ่านให้ลูกฟัง

๑๐. จัดกิจกรรมประกวดมุมหนังสือในบ้าน

๑๑.สะสมบันทึกการอ่าน(สรุปเป็นเล่ม)

๑๒. กิจกรรมชวนเพื่อนอ่านหนังสือ ;ฟัง;วาดและแต่งนิทาน

๑๓. จัดกิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน

๑๔.กิจกรรมสร้างบทบาทสมมุติเกี่ยวกับการอ่าน

๑๕. กิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับตัวละคร

๑๖. กิจกรรมร่วมทำหนังสือเล่มเล็ก

๑๗. จัดค่ายภาษาไทย

๑๘.จัดกิจกรรมทำสถิติการเข้าห้องสมุด

๑๙.จัดทำวารสาร(ในโรงเรียน)

๒๐. เล่านิทานประกอบท่าทาง

๒๑. กิจกรรมหมอภาษา

๒๒. กิจกรรมแนะนำหนังสือน่าอ่าน

๒๓. กิจกรรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน

๒๔. กิจกรรมภาษาไทยวันละคำ

๒๕.จัดกิจกรรมกลุ่มสอนเด็กที่อ่านหนังสือช้า

 

?PA131423

?

  • กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่มีการนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ

๑. ร้องแร็บแทนการอ่าน

๒. กิจกรรมวาดไปเล่าไป

๓. กิจกรรมเชิดหุ่นเสริมปัญญา

๔. กิจกรรมแต่งเพลง

๕. กิจกรรมแต่งนิทานเองมีการแสดงประกอบ

๖. กิจกรรม Book? Talk

๗. กิจกรรมแสดงความประทับใจด้านการอ่านผ่านสื่อต่างๆ

๘. กิจกรรมทำสื่อประกอบการอ่าน

๙. กิจกรรมเชิดหุ่นเกี่ยวกับการอ่านหนังสือ

?

วิธีการการสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการอ่านจากผู้เข้าร่วมกระบวนการ

๑.  มีของรางวัลจูงใจเด็ก

๒. มีการประชาสัมพันธ์

๓. ห้องสมุดเปิดบริการสู่ชุมชน

๔.ให้เด็กยืมหนังสือกลับไปอ่านที่บ้าน

๕. ให้ความรู้เกี่ยวกับการอ่าน

๖. จัดนิทรรศการรักการอ่าน

๗.หนังสือควรมีหน้าตาน่าสนใจ

๘. ผู้ใหญ่ทำตัวเป็นต้นแบบให้กับเด็กๆเรื่องการอ่าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การส่งเสริมการอ่านความเห็น (1)

เมื่อได้รับมอบหมายการส่งเสริมรักการอ่าน พยายามหาฐานข้อมูลเร่มวางแผน หารูปแบบ จะพยายามทำให้ดีมาก ที่สุด เริ่มทีละด้านก่อน ขอบคุณที่ได้พบการนำเสนอจาก อากู๋

หมายเลขบันทึก

413378

เขียน

12 Dec 2010 @ 15:49
()

แก้ไข

19 Jun 2012 @ 12:48
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก