กิจกรรมส่งเสริมการอ่านจากกิจกรรมเทศกาลหนังสือเปลี่ยนชีวิต

กิจกรรมปิดเวทีเปิดลาน ระดมความคิด การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ในงานเทศกาลหนังสือเปลี่ยนชีวิตเมื่อ วันศุกร์ที่๑๓ตุลาคม ๒๕๕๒ได้กิจกรรมเสนอแนะ๕ กิจกรรมใหญ่ๆ และยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกกว่า ๓๐ กิจกรรม ลองอ่านกันดูนะคะ

PA131424

จากกิจกรรมปิดเวทีเปิดลาน ระดมความคิด การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ในงานเทศกาลหนังสือเปลี่ยนชีวิตเมื่อ วันศุกร์ที่๑๓ตุลาคม ๒๕๕๒ได้ กิจกรรมเสนอแนะ๕ กิจกรรมใหญ่ๆ และยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกกว่า ๓๐ กิจกรรม ลองอ่านกันดูนะคะ กิจกรรมน่าสนใจที่ระดมจากผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน และผู้ที่ทำงานด้านหนังสือและการอ่าน เผื่อว่าจะได้แนวคิดไปจัดกันเองที่บ้านหรือที่หน่วยงานก็ได้ค่ะ และถ้าใครนำกิจกรรมไหนไปใช้แล้วได้ผลอย่างไรอย่าลืมเขียนมาเล่าให้ฟังกัน บ้างนะคะ

กิจกรรมที่ ๑ ???????? แข่งขันครอบครัวรักการอ่าน

วัตถุประสงค์

เพื่อสานสัมพันธ์ในครอบครัวรักการอ่าน? ทำให้อ่านคล่อง? คิดคล่อง? และใช้เวลาให้เป็นประโยชน์

ดังนี้

๑. ให้พ่อแม่ลูกสร้างสรรค์วิธีการอ่านหนังสือร่วมกัน (นิทาน นิทานพื้นบ้าน? นิทานอีสป?? วรรณคดี? ทำนองเสนาะ? )

๒. ชุมชนเป็นผู้จัดการแข่งขัน

๓. ตัดสินแพ้ชนะที่การสร้างสรรค์วิธีอ่านหนังสือร่วมกันของครอบครัวที่มีความแปลกใหม่ สนุกสนาน


กิจกรรมที่ ๒  กิจกรรมจัดบ้านหนังสือในชุมชน

เป็นห้องสมุดเล็กๆอยู่ในชุมชนเพื่อให้เด็ก/เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์ได้ข้างในมีมุมต่างๆเช่น มุมนิยาย? นิทาน? นิตยสาร สารคดี และอื่นๆมีการแลกเปลี่ยนหนังสือ มีการแลกเปลี่ยนหนังสือเพื่อให้เด็กๆมีหนังสือที่ตนชอบและนำไปอ่านได้

?PA131419

กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมแลกเปลี่ยนกันอ่าน

รูปแบบกิจกรรม

๑. ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำหนังสือที่ตนชอบอ่านมาแนะนำให้เพื่อนๆหรือผู้เข้า ร่วมกิจกรรมฟังถึงความน่าสนใจของหนังสือเล่มนั้น

๒.ให้ทุกคนที่นำหนังสือมาแลกเปลี่ยนกันอ่าน(อ่านหลายๆเล่ม)

๓. เมื่ออ่านจบให้ทุกคนโหวตว่าชอบเรื่องไหนมากที่สุด?? เพราะอะไร

๔. จัดอันดับหนังสือยอดฮิตประจำห้อง(ถ้าประสบความสำเร็จก็แลกเปลี่ยนข้ามห้อง/กลุ่ม)

 

กิจกรรมที่๔  กิจกรรมครอบครัวยอดนักอ่าน

รูปแบบกิจกรรม

๑. ทำใบสมัคร

๒.ประชุมครอบครัว(พ่อ ,แม่ ,ลูก)

๓.แจกหนังสือ,ให้เลือกหนังสือ

๔. นัดหมาย(สัปดาห์,เดือน)พบกลุ่ม

๕. นำเสนอเรื่องราว/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ความรู้ที่ได้/ข้อคิด/การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

๖. ประกวด ?ครอบครัวยอดนักอ่าน?

๗. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์/เสียงตามสายหมู่บ้าน

๘. เชิญชวนเข้าร่วมเพื่อขยายกลุ่ม/สมาชิก ?

๙. ครอบครัวยอดนักอ่านหลายครอบครัวรวมกันเป็นชุมชนนักอ่าน

?

กิจกรรมที่๕ กิจกรรมแปลงนิทานเป็นเพลง

เป็นการนำนิทานมาแต่งเป็นเพลงประกอบด้วย  สาระสำคัญทำนอง  จังหวะ ตัวละคร  ฉาก  ชุด  หน้ากาก การย่อยเรื่อง สีสัน การแสดงท่าทางประกอบ

PA131421

แนะนำกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จากผู้เข้าร่วมกระบวนการ

  • กิจกรรมเพื่อกระจายหนังสือสู่เด็กและชุมชน

๑. บริจาคหนังสือที่ใช้แล้วในระดับชุมชน/หมู่บ้าน

๒. ห้องสมุดเคลื่อนที่ตะกร้าหนังสือ

๓. จัดมุมหนังสือ/จัดบ้านอ่านหนังสือในชุมชน

๔.จัดจำหน่ายหนังสือราคาถูก

๕. แลกเปลี่ยนหนังสือ/เอาหนังสือเก่ามาแลกหนังสือใหม่

๖. จัดกิจกรรมพาเด็กไปห้องสมุด

๗. จัดกิจกรรมอ่านหนังสือเป็นกลุ่ม

๘.กิจกรรมออกร้านหนังสือ

๙.จัดเทศกาลอ่านหนังสือ

 

  • กิจกรรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้เกิดนิสัยรักการอ่านในเด็กและเยาวชน

๑. จัดนิทรรศการส่งเสริมการอ่าน

๒. แข่งขันเล่านิทาน

๓. แข่ง/ประกวดอ่านหนังสือ

๔. แข่งขันทำหนังสือ

๕. จัดสัปดาห์ห้องสมุด ?

๖. ทำค่ายรักการอ่าน

๗. กิจกรรมถามตอบ-ปัญหา

๘. กิจกรรมไปชมสถานที่จริงจากที่เห็น/อ่านจากหนังสือ

๙. กิจกรรมอ่านหนังสือให้ฟัง เช่น พ่อ แม่ อ่านให้ลูกฟัง

๑๐. จัดกิจกรรมประกวดมุมหนังสือในบ้าน

๑๑.สะสมบันทึกการอ่าน(สรุปเป็นเล่ม)

๑๒. กิจกรรมชวนเพื่อนอ่านหนังสือ ;ฟัง;วาดและแต่งนิทาน

๑๓. จัดกิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน

๑๔.กิจกรรมสร้างบทบาทสมมุติเกี่ยวกับการอ่าน

๑๕. กิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับตัวละคร

๑๖. กิจกรรมร่วมทำหนังสือเล่มเล็ก

๑๗. จัดค่ายภาษาไทย

๑๘.จัดกิจกรรมทำสถิติการเข้าห้องสมุด

๑๙.จัดทำวารสาร(ในโรงเรียน)

๒๐. เล่านิทานประกอบท่าทาง

๒๑. กิจกรรมหมอภาษา

๒๒. กิจกรรมแนะนำหนังสือน่าอ่าน

๒๓. กิจกรรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน

๒๔. กิจกรรมภาษาไทยวันละคำ

๒๕.จัดกิจกรรมกลุ่มสอนเด็กที่อ่านหนังสือช้า

 

?PA131423

?

  • กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่มีการนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ

๑. ร้องแร็บแทนการอ่าน

๒. กิจกรรมวาดไปเล่าไป

๓. กิจกรรมเชิดหุ่นเสริมปัญญา

๔. กิจกรรมแต่งเพลง

๕. กิจกรรมแต่งนิทานเองมีการแสดงประกอบ

๖. กิจกรรม Book? Talk

๗. กิจกรรมแสดงความประทับใจด้านการอ่านผ่านสื่อต่างๆ

๘. กิจกรรมทำสื่อประกอบการอ่าน

๙. กิจกรรมเชิดหุ่นเกี่ยวกับการอ่านหนังสือ

?

วิธีการการสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการอ่านจากผู้เข้าร่วมกระบวนการ

๑.  มีของรางวัลจูงใจเด็ก

๒. มีการประชาสัมพันธ์

๓. ห้องสมุดเปิดบริการสู่ชุมชน

๔.ให้เด็กยืมหนังสือกลับไปอ่านที่บ้าน

๕. ให้ความรู้เกี่ยวกับการอ่าน

๖. จัดนิทรรศการรักการอ่าน

๗.หนังสือควรมีหน้าตาน่าสนใจ

๘. ผู้ใหญ่ทำตัวเป็นต้นแบบให้กับเด็กๆเรื่องการอ่าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การส่งเสริมการอ่าน

คำสำคัญ (Tags)#การอ่าน#หนังสือ#ห้องสมุด#บรรณารักษ์#มหาวิทยาลัยบูรพา#มหาวิทยาลัยมหิดล#ส่งเสริมการอ่าน#กิจกรรมห้องสมุด#buu11#บรรณารักษและสารสนเทศศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 413378, เขียน: 12 Dec 2010 @ 15:49 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 12:48 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เมื่อได้รับมอบหมายการส่งเสริมรักการอ่าน พยายามหาฐานข้อมูลเร่มวางแผน หารูปแบบ จะพยายามทำให้ดีมาก ที่สุด เริ่มทีละด้านก่อน ขอบคุณที่ได้พบการนำเสนอจาก อากู๋