ขอเชิญชวน!!!!!ท่านผู้ที่มีความสนใจร่วมสังสรรค์ในสภากาแฟ KM Cafe ครั้งที่ 3 หัวข้อเรื่อง การทลายกำแพงระหว่างบุคคล ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที 8 สิงหาคม 2006 ณ ห้อง 1114 เวลา 13.00-14.30 น.

โดยสามารถแจ้งรายชื่อประสงค์เข้าร่วมสนทนาได้ที่ KM Center โทร. 02-244-5869

ขอบคุณคะ