KMEvent ครั้งที่ 1 - Think Success, Think KM

KMCenterSDU
Event - Think Success, Think KM

สรุปรายงานการสัมมนา “Think Success Think KM”

โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการความรู้  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

จากผลการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อทำ Workshop ใน 4 เรื่อง คือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการ บริหารการเงิน ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการบริหารจัดการ ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการเพิ่มศักยภาพของบุคลากร และ ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการเพิ่มศักยภาพของบุคลากร สามารถสรุปผลดังแสดงรายละเอียดต่อไปนี้  

กลุ่มที่ 1 ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการบริหารการเงิน

1.       คัดเลือกคนที่จะเข้ามาทำงาน เช่น มีความซื่อสัตย์ มนุษยสัมพันธ์ดี และมีความละเอียดรอบคอบ

2.       มีการพัฒนา และอบรมให้ความรู้ด้านการเงิน ระเบียบข้อบังคับ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องให้แก่บุคลากร

3.       มีการจัดทำคู่มือ เช่นกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ บทลงโทษ และวินัยทางการเงิน รวมถึงการเผยแพร่ไปยังหน่วยงานต่างๆ

4.       การติดต่อประสานงาน ต้องมีสิ่งต่อไปนี้ 1) ความละเอียด 2) ถูกต้อง 3) ทันเวลา 4) ได้รับความร่วมมือ

5.       มีระบบการบริหารจัดการที่ดี เช่น 1) ระบบรับ - จ่าย 2) ระบบการส่งเอกสาร 3) ระบบควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม

6.       มีการจัดทำรายงานต่างๆ เช่น รายงานการเงิน และการทำงบประมาณ เป็นต้น  

กลุ่มที่ 2 ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการบริหารจัดการ

1.       มีการวางแผนการให้บริการแก่ลูกค้าที่ดี

2.       มีการประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

3.       มีการติดตามข้อมูล ข่าวสารของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

4.       มีการทำงานเป็นทีม

5.       นำความรู้ที่มีอยู่ไปประยุกต์ใช้ในงาน

6.       พัฒนาความรู้ของตนเองและผู้ร่วมงานตลอดเวลา

7.       ทำความเข้าใจในระบบงานให้ถ่องแท้

8.       กล้าแสดงออก และยินดีรับข้อวิจารณ์ เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงาน

9.       ใช้ระบบสารสนเทศเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

10.    การตัดสินใจต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

11.    กล้าที่จะนำเสนอปัญหาในการทำงานให้ผู้บริหารที่สูงกว่าทราบ

12.    สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงานทุกระดับ

13.    เป็นกลาง อุทิศเวลา กระตือรือร้น นอบน้อมถ่อมตนและสร้างความแปลก  

14.    ทำงานโดยยึดประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก  

กลุ่มที่ 3 ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการเพิ่มศักยภาพของบุคลากร

ปัจจัยด้านองค์กร

  1.       การให้โอกาสพนักงานในการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและเป้าหมายขององค์กร

2.       การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร เช่น การฝึกอบรม การดูงาน และส่งเสริมการศึกษาต่อ เป็นต้น

3.       การให้ความเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิด เช่น การประเมินผลการทำงานอย่างต่อเนื่อง การวางแผนการเลื่อนตำแหน่ง และการขึ้นเงินเดือน เป็นต้น

4.       การให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อสร้างแรงจูงใจ

5.       การจัดทำ KPI ที่ชัดเจน เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน

6.       การส่งเสริมให้บุคลากรทำงานเป็นทีม

7.       การส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร

8.       การส่งเสริมให้มีการติดต่อสื่อสารภายในที่มีประสิทธิภาพ

9.       การส่งเสริมการสร้างภาวะผู้นำให้แก่บุคลากรทุกระดับชั้นในองค์กร

10.    การหมุนเวียนเปลี่ยนตำแหน่งงาน (Rotation) เพื่อให้บุคลการมีความสามารถที่หลากหลาย และสามารถทำงานแทนกันได้  

ปัจจัยด้านพนักงาน

1.       ความรับผิดชอบในหน้าที่

2.       การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

3.       การหมั่นแสวงหาความรู้เพิ่มเติม

4.       การให้เกียรติผู้อื่น

5.       การมีมนุษยสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น

6.       ความตั้งใจจริงในการทำงาน พยายามทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรตั้งไว้  

7.       วางแผนในการทำงาน  

กลุ่มที่ 4 ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการบริหารลูกค้า

1.       ทราบถึงความต้องการของลูกค้า โดยการศึกษาและวิเคราะห์ลูกค้าเป็นกลุ่ม  

2.       ตระหนักว่าลูกค้ากลุ่มใด หรือคนใดเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ

3.       หาหนทางในการรักษาลูกค้าไว้ในระยะยาว

4.       ร่วมมือกับลูกค้าในการแก้ไขปัญหา

5.       มีการจัดลำดับ และให้ความสำคัญกับลูกค้าทุกกลุ่ม

6.       นำเสนอบริการที่เป็นเอกลักษณ์และแตกต่าง

7.       นำเสนอบริการและสินค้าที่ให้คุณค่าเกินความคาดหวังของลูกค้า

8.       เข้าใจธรรมชาติและวัฒนธรรมของลูกค้า

9.       มีการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ กระชับและถูกต้อง

10.    มีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า

11.    การสร้าง Service Mind ของพนักงานในองค์กร

12.    มีแผนงาน และการรับสถานการณ์ในกรณีต่างๆ เพื่อให้พนักงานเตรียมพร้อมที่จะยอมรับหรือปฏิเสธต่อลูกค้า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMCenter ม.ราชภัฏสวนดุสิต

คำสำคัญ (Tags)#kmevent

หมายเลขบันทึก: 41290, เขียน: 28 Jul 2006 @ 12:03 (), แก้ไข: 15 May 2012 @ 11:48 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)