วัฒนธรรมองค์กร การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน ด้วย BAR>DAR>AAR

 ช่วงเวลานี้หลายสถาบันมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละสถาบัน ซึ่งเป็นไปตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มี

 ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

 โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน

 เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก

 ประเด็นที่น่าสนใจคือ บางสถาบันทำงานเป็นส่วนๆไม่ได้เกิดการสรุปผลงานแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับมาร่วม  ทำให้เป็นการทำงานที่เรียกว่า จ้อๆ คือ ทำแบบอาหารจานด่วน ไม่ได้มีการมาลงแขก หรือ มาวิเคราะห์เจาะลึกหรือมาดูข้อมูลย้อนหลัง หรือ ดำเนินการทำนองเดียวกับการวิจัยสถาบัน หรือ

 ภาษา KM ว่า ไม่ได้ทำ AAR  หรือ After Action Review อะไรที่ทำได้ตามเป้าหมาย อะไรที่ทำได้น้อยกว่าเป้าหมาย มีเหตุ และ ปัจจัยที่ทำให้สำเร็จ หรือไม่สำเร็จ เพื่อสร้างวัฒนธรรมสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ และ

 ที่สำคัญการรายงานไม่ได้แสดงถึงการพัฒนากระบวนการ คือ DAR คือ During Action Review เพื่อปรับ หรือ ปรุง ระหว่างการดำเนินการทุกไตรมาส เป็นระยะๆ

 ประเด็นสุดท้ายไม่ได้ดำเนินการทำ Passion Plan หรือ BAR คือ Before Action Review ในปีการศึกษาต่อไป เพื่อแสดงถึงแผนการพัฒนา ตน ฅน งาน หรือ สถาบันนั้นในปีการศึกษาต่อไป

 เชิญแสดงความคิดเห็นครับ Computer 

JJ