ในปัจจุบันเราคงต้องยอมรับว่าเราไม่สามารถอยู่ได้อย่างโดดเดียว หรือดำเนินนโยบายปิดประเทศได้หากต้องการเห็นการพัฒนาประเทศ ดังนั้นการติดต่อสัมพันธ์กับรัฐอื่นๆจึงมีความสำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน แม้ว่าการติดต่อสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุน ทำการค้า หรือการแลกเปลี่ยนความช่วยเหลือทางสังคม นอกจากจะเกิดผลดีต่อประเทศแล้ว ปัญหาที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ การก่ออาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะในกลุ่มขององค์กรอาชญากรรม (Organized Crime) ในทางเศรษฐกิจ ซึ่งองค์กรอาชญากรรมจะมีความแตกต่างจากอาชญากรรมธรรมดา เนื่องจากเป็นการรวมตัวของอาชญากรอาชีพ มีโครงสร้างการปฎิบัติงานที่ซับซ้อน โดยมีการติดต่อประสานงานกัน มีหัวหน้าใหญ่คอยบงการการทำงาน จากระดับสูงไปยังระดับล่างมีการควบคุมและกฎระเบียบในการบังคับบัญชา ซึ่งวัตถุประสงค์สำคัญ คือ การสนองต่อความต้องการสินค้า  และบริการที่ผิดกฎหมาย เช่น การค้าประเวณี การค้ายาเสพติด และรูปแบบอื่นทางการบริการแก่ลูกค้า โดยที่องค์กรอาชญากรรมเหล่านี้จะแผ่ขยายตัวเข้าไปเกี่ยวข้องควบคุมในธุรกิจ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้กลุ่มอาชญากรข้ามชาติสามารถเข้ามาในประเทศไทยได้ง่าย เนื่องจาก ประการแรก การที่ไทยดำเนินนโยบายแบบเปิดประเทศด้านการท่องเที่ยว ทำให้อาชยากรข้ามชาติสามารถแอบแฝงเข้ามาในประเทศได้ในรูปของนักท่องเที่ยว ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สมารถกวดขัน หรือดำเนินการตรวจสอบได้อย่างเข็มงวดมากนัก เพราะอาจทำให้เกิดความไม่สะดวกต่อการเดินทางเข้ามาในประเทศของนักท่องเที่ยวแท่จริงได้ ประการที่สอง การที่ไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความสะดวกในการเดินทางและการขนส่ง และสามารถเดินทางต่อไปในประเทศที่สามได้อย่างสะดวก ประการที่สาม การบังคับใช้กฎหมายและบทลงโทษของไทยยังไม่มีความเข้มงวดและรุนแรงมากเพียงพอในเรื่องอาชญากรข้ามชาติ ทำให้อาชญากรข้ามชาติสามารถเข้ามาก่ออาชญากรรมได้อย่างสะดวก นอกจากนั้นโอกาสในการสร้าง และแผ่ขยายอำนาจสามรถกระทำได้ง่าย โดยการเสนอผลประโยชน์ตอบแทนต่างๆทั้งต่อตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือองค์กรเอกชนต่างๆ ปัญหาและอุปสรรคในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ 1. นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยงของประเทศ 2. นโยบายสนับสนุนการเข้ามาลงทุนของนักลงทุนชาวต่างชาติ 3. นโยบายในด้านความมั่นคงแห่งชาติในส่วนอาชญากรรมข้ามชาติยังไม่มีเอกภาพ 4. การเข้าไปเกี่ยวข้องของเจ้าหน้าที่รัฐโดยเห็นแก่ผลประโยชน์ที่ได้ 5. การขาดแคลนบุคคลากรและเทคโนโลยีที่จำเป็นอันเนื่องมาจากงบประมาณที่มีจำกัด