พัฒนาการจัดบริการทางสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรศูนย์

                            นางสุมิตรา  ดีวันและคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร    

        โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดบริการสุขภาพที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความเสี่ยงทางสุขภาพของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 8 โดยมีเป้าประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงทางสุขภาพที่เกิดจากการทำงานของบุคลากร   

      ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่การทบทวนและประกาศนโยบายด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 8 ในเดือนพฤศจิกายน 2552  มีบุคลากรผู้เข้าประชุม   142  คนคิดเป็นร้อยละ 39.9    นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงานที่สำคัญอื่นๆได้แก่

  • การประเมินความเสี่ยงในการทำงานตามเกณฑ์ของกรมควบคุมโรค  จำนวน 33 หน่วยงาน  ตอบกลับ  24  หน่วยงานคิดเป็น72.73%  และความเสี่ยงที่พบส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง 85%   อีก15 %มีความเสี่ยงในระดับสูงซึ่งได้แก่ด้านการยศาสตร์และทางจิตวิทยาสังคม     ส่วนการประเมินสภาวะสิ่งแวดล้อมในการทำงานตามเกณฑ์ของกรมควบคุมโรคในเดือนมิถุนายน 2553   พบว่าการตรวจก๊าซในห้องปฏิบัติการไม่เกินเกณฑ์   การตรวจวัดความเข้มเสียงในแผนกทันตกรรม/แผนกSupply/งานสนาม(ตัดหญ้า) ไม่เกินมาตรฐานที่กฎกระทรวงสาธารณสุขกำหนด   แต่พบว่ามีจำนวน103 จุดที่มีค่าความเข้มแสงต่ำกว่า มาตรฐานการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่าง พ.ศ.2549  

     

  • มีการตรวจสุขภาพก่อนประจำการในบุคลากรที่รับใหม่ 14 คน  ได้รับการตรวจ 11 คน  คิดเป็นร้อยละ 78.6     
  • มีการตรวจสุขภาพระหว่างประจำการหรือตรวจสุขภาพประจำปี    ดำเนินการตั้งแต่  29 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2553  มีบุคลากรเข้ารับการตรวจจำนวน 324 คน  คิดเป็นร้อยละ 91.01%  ของบุคลากรทั้งหมด 356 คน    ซึ่งกำลังดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ภาวะสุขภาพต่อไป     
  • มีการแจกยาธาตุเหล็กในบุคลากรเพศหญิงสัปดาห์ละครั้ง   
  • ให้บริการ/ตรวจทางสุขภาพตามความเสี่ยงในการให้บริการหรือเสี่ยงต่อสุขภาพของบุคลากรเอง    เช่นการฉีดวัคซีนในโรคที่ป้องกันได้เช่นโรคบาดทะยัก/โรคไวรัสตับอักเสบทั้งเอและบีในหน่วยงานกลุ่มเสี่ยงซึ่งมีผลดำเนินการได้ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย  

      โดยกิจกรรมการดำเนินงานทั้งหมดดังกล่าวข้างต้นทำให้บุคลากรทุกระดับได้รับการดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมในทุกมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกันซึ่งเป็นการให้สวัสดิการและขวัญกำลังใจในการทำงานแก่บุคลากรรวมทั้งได้แนวทางการจัดบริการทางสุขภาพแก่บุคลากร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน MCH Nursing Teamความเห็น (0)