ดร. เอกพรต สมุทธานนท์

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ คลองสิบสาม ปทุมธานี
Usernameekkapots
สมาชิกเลขที่33050
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ
ดร.เอกพรต  สมุทธานนท์ (Ekkapot Samuttanon, Ph.D) 
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ
        อาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม  
        อาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
        ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
        คณะทำงานกลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบายและแผน สพฐ.
        คณะทำงานดำเนินงานในการศึกษาเรียนรู้เพื่อขยายเครือข่ายการเมืองสีขาว จังหวัดปทุมธานี<br />ในคณะอนุกรรมมาธิการด้านการพัฒนาการเมือง และการมีส่วนร่วมของประชาชนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณ

ประวัติการศึกษา

ประกาศนียบัตรบัณฑิต(บริหารการศึกษา)    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี***
ศศ.ด (อาชีวศึกษา)          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์**
วศ.บ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)         มหาวิทยาลัยอิสเทินร์เอเชีย    
กศ.ม (อุตสาหกรรมศึกษา)        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ*
ค.บ(ไฟฟ้า)              วิทยาลัยครูพระนคร
		

+++ได้รับทุนการศึกษาจากคุรุสภา
+ ได้รับทุนวิจัยจากมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์
+  ได้รับทุนวิจัยจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
                     ประวัติการทำงาน
วัน เดือน ปี
ตำแหน่ง
ม.ค.2531
25 ก.ค. 2531
.
2 มิ.ย. 2532
.
18 .. 2537
.
1 .. 2539
.
2 ต.. 2539
.
1 .. 2541
.
24 ธ.ค.2547
.
1 ก.พ.2549
.
30 พ.ค.2550
.30 ธค.2551
.
29 ม.ค.2552
.
1 ธ.ค. 2554
.
29 พ.ค.2554


6 พ.ย.58
อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนสอยดาววิทยา
กิ่งอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรี
อาจารย์1 ระดับ3 โรงเรียนธัญรัตน์
อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี
อาจารย์1 ระดับ 4โรงเรียนธัญรัตน์
อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี
อาจารย์1 ระดับ5 โรงเรียนธัญรัตน์
อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี
อาจารย์2 ระดับ6 โรงเรียนธัญรัตน์
อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี
อาจารย์2 ระดับ7 โรงเรียนธัญรัตน์
อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี
ครู โรงเรียนธัญรัตน์ อำเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี
ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ
โรงเรียนธัญรัตน์ สพท.ปทุมธานี
เขต 2
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการโรงเรียนวัดแสงสรรค์ สพท. ปทุมธานี เขต 2
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการ
โรงเรียนสายปัญญารังสิต สพท.ปทุมธานี เขต 2
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการ
โรงเรียนวัดวงษ์สวรรค์ สพท.อยุธยา เขต 1
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการ
โรงเรียนวัดธรรมจริยา สพป.อย.1
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนวัดธรรมจริยา สพป.อย.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์ คลองสิบสาม ปทุมธานี. สพม 4
		
ผลงานดีเด่น
  ครูดีเด่น  ครุสภาจังหวัดปทุมธานี  ปี 2542
  งานวิจัยระดับดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ปี 2549
<span class="redactor-invisible-space">
  ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2557</span>
งานวิจัย
  ปัจจัยที่มีอธิพลต่อเจตคติในวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดกรุงเทพมหานคร , 2533
  การเรียนแบบร่วมมือเชิงบูรณาการในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานช่าง) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น,2549
 การจัดการศึกษาภายใต้โครงการความร่วมมือการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ปีการศึกษา 2552, 2553
สภาพการจัดการศึกษาวิชาชีพ : กรณีศึกษาโรงเรียนที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมแข่งขัน และแสดงผลงาน
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา 2552 ณ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็คเมืองทองธานี, 2553
 การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการบริหารแบบมีส่วนร่วม, 2554