ดร. เอกพรต สมุทธานนท์


ผู้อำนวยการ
โรงเรียนปทุมวิไล
Username
ekkapots
สมาชิกเลขที่
33050
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ
ดร.เอกพรต  สมุทธานนท์ (Ekkapot Samuttanon, Ph.D) 
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ

ประสบการณ์    
อาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม         
อาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี    
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์       
คณะทำงานกลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบายและแผน สพฐ.
คณะทำงานดำเนินงานในการศึกษาเรียนรู้เพื่อขยายเครือข่ายการเมืองสีขาวจังหวัดปทุมธานีในคณะอนุกรรมมาธิการด้านการพัฒนาการเมือง และการมีส่วนร่วมของประชาชนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ประวัติการศึกษา

ประกาศนียบัตรสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย
ประกาศนียบัตรบัณฑิต(บริหารการศึกษา)   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี***
ศศ.ด (อาชีวศึกษา)          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์**
วศ.บ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)       มหาวิทยาลัยอิสเทินร์เอเชีย    
กศ.ม (อุตสาหกรรมศึกษา)        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ*
ค.บ(ไฟฟ้า)              วิทยาลัยครูพระนคร
    

+++ได้รับทุนการศึกษาจากคุรุสภา
+ ได้รับทุนวิจัยจากมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์
+ ได้รับทุนวิจัยจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
                ประวัติการทำงาน
วัน เดือน ปี
ตำแหน่ง
ม.ค.253125 ก.ค. 2531
2 มิ.ย. 2532


18 ส.ค. 25371 ต.ค. 2539


2 ต.ค. 2539


1 ต.ค. 254124 ธ.ค.2547


1 ก.พ.2549


30 พ.ค.255030 ธค.2551
29 ม.ค.2552


1 ธ.ค. 255429 พ.ค.2554


6 พ.ย.58
18 พ.ค.61
อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนสอยดาววิทยากิ่งอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรี          
อาจารย์1 ระดับ3 โรงเรียนธัญรัตน์ อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี
อาจารย์1 ระดับ 4โรงเรียนธัญรัตน์ อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี
อาจารย์1 ระดับ5 โรงเรียนธัญรัตน์ อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี
อาจารย์2 ระดับ6 โรงเรียนธัญรัตน์ อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี
อาจารย์2 ระดับ7 โรงเรียนธัญรัตน์ อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี
ครู โรงเรียนธัญรัตน์ อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี
ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ
โรงเรียนธัญรัตน์ สพท.ปทุมธานี เขต 2
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการโรงเรียนวัดแสงสรรค์ สพท.ปทุมธานี เขต 2
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการโรงเรียนสายปัญญารังสิต  สพท.ปทุมธานี เขต 2
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการโรงเรียนวัดวงษ์สวรรค์ สพท.อยุธยา เขต 1
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการโรงเรียนวัดธรรมจริยา สพป.อย.1
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดธรรมจริยา สพป.อย.1
ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษโรงเรียนเทพศิรินทร์ คลองสิบสาม ปทุมธานี. สพม 4
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนปทุมวิไล สพม.4

    
ผลงานดีเด่น
  ครูดีเด่น ครุสภาจังหวัดปทุมธานี  ปี 2542
  งานวิจัยระดับดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ปี 2549
  ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2558
  โรงเรียนดีศรีตำบล ปี 2557
  โรงเรียนต้นแบบมูลนิธิชัยพัฒนา ปี 2556-2558 
  โรงเรียนในฝันแบบยั่งยืน ปี 2560
  ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น สบมท.ปี 2560
งานวิจัย
  ปัจจัยที่มีอธิพลต่อเจตคติในวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
  สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดกรุงเทพมหานคร , 2533
  การเรียนแบบร่วมมือเชิงบูรณาการในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานช่าง) 
  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น,2549
  การจัดการศึกษาภายใต้โครงการความร่วมมือการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
  ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
  และการศึกษาตามอัธยาศัย ปีการศึกษา 2552, 2553
  สภาพการจัดการศึกษาวิชาชีพ : กรณีศึกษาโรงเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศในงาน
  ศิลปหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา 2552 ณ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็คเมืองทองธานี, 2553
  การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการบริหารแบบมีส่วนร่วม, 2554
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี