การเลี้ยงโคดีกับใครอย่างไร   หรือถ้าให้เข้าใจง่าย ๆ คือ การเลี้ยงโคให้ประโยชน์กับใครอย่างไร 1.  ให้ประโยชน์กับชาวบ้านผู้ที่เลี้ยงโค เพราะ                 -   โคเป็นธนาคารออมทรัพย์ที่เบิกจ่ายได้ในยามยาก                -   โคเป็นแหล่งอาหารโปรตีนของผู้เลี้ยง                -   โคเป็นแหล่งสารอาหารของพืช (ให้ปุ๋ยคอก)                -    การเลี้ยงโคสามารถพัฒนารายได้จากอาชีพเสริมที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงโค เช่น การปลูกหญ้าจำหน่ายทั้งใบและเมล็ด การปลูกผักอินทรีย์จากการใช้ปุ๋ยคอก หรือแม้แต่การจำหน่ายปุ๋ยคอก2.  ให้ประโยชน์กับชุมชน                -   โคให้ปุ๋ยกับธรรมชาติ                -    โคให้โปรตีนกับผู้คนในชุมชน                -    โคสร้างองค์กรหรือกลุ่มผู้เลี้ยงโค สร้างความเอื้ออาทร แบ่งปันระหว่างผู้เลี้ยงโคทั้งในชุมชน และนอกชุมชน                -    การเลี้ยงโคเป็นการสร้างนักวิจัยในชุมชน3.  ให้ประโยชน์กับภาครัฐ                -     การเลี้ยงปศุสัตว์พัฒนาได้กว้างขวางและเหมาะสมกับบริบทของชุมชน                -    ไม่สูญเสียเงินตราเนื่องจากไม่ต้องนำเข้าเนื้อสัตว์ต่างประเทศ                -    ได้แนวทางการพัฒนาอาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงโคที่เหมาะสมกับชุมชน                -    ลดปัญหาความยากจนของประชาชนที่สำคัญที่สุดคือ การที่รัฐจะส่งเสริมให้ชาวบ้านเลี้ยงโคนั้น จะต้องดูบริบทของชุมชนที่เขาอยู่ ให้ชาวบ้านมีอำนาจการตัดสินใจเองว่าทำอะไร อาชีพไหนเหมาะสมกับวิถีชีวิตของเขา  ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐไปยัดเยียดอาชีพต่าง ๆ ให้กับชาวบ้าน แต่หน่วยงานของรัฐควรส่งเสริมสนับสนุนความรู้ที่ถูกต้องเหมาะสมให้กับชาวบ้านและให้ชาวบ้านเรียนรู้และลองผิดลองถูกเองจนกว่าจะได้คำตอบที่ถูกต้องที่สุดสำหรับเขา