- เกิดจากครูผู้สอน - เกิดจากผู้เรียน - เกิดจากสื่อเป็นศูนย์กลาง - เกิดจากสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาความรู้