ด้วยสภาพสังคมปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปมาก นักศึกษามักจะละเลยเรื่องการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมนักศึกษา หรือเพื่อสังคมเพิ่มมากขึ้น ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา การเข้าร่วมจะกระจุกตัวอยู่กลุ่มนักศึกษาเพียงบางกลุ่ม กลุ่มละไม่กี่คน สาเหตุส่วนหนึ่งอาจมาจากกิจกรรมนั้นๆ ไม่น่าสนใจหรือผู้ที่เข้าร่วมสามารถเข้าร่วมได้ไม่กี่คนซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมนั้นมักมีเงื่อนไข เช่น การอบรมคอมพิวเตอร์มักจะถามว่ามีเกียรติบัตรหรือไม่ หรือกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เขาจะได้อะไร เหนื่อยกลับบ้านดีกว่า หรือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญของมหาวิทยาลัยน้อย จึงเป็นโจทย์ใหญ่มากที่จะต้องแก้ไข อาจจะไม่ได้ทั้งหมดแต่ก็ขอให้ดีขึ้นครับ