แบบทดสอบ


กล่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน 

สาระที่ 1  ศาสนา  ศีลธรรม   จริยธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

คำชี้แจง  : ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย  × ลงในกระดาษคำตอบ ที่เห็นว่าถูกต้องที่สุด

1.  คนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาใด

                ก.   ศาสนาสิกข์

                ข.   ศาสนาคริสต์

                ค.   ศาสนาอิสลาม

                ง.   พระพุทธศาสนา

2.  พระพุทธศาสนาในข้อใดที่ ไม่มี ความสำคัญต่อชาติไทย

                ก.   ด้านเศรษฐกิจ

                ข.   ด้านการศึกษา

                ค.   ด้านก่อการร้าย

                ง.   ด้านการปกครอง

3.  สถานที่สำหรับศึกษาของเด็กไทย ในสมัยก่อน คือที่ใด

                ก.   วัด

                ข.   บ้าน

                ค.   โรงเรียน

                ง.    ศาลากลางบ้าน

4.  เหตุใดพระนางสิริมหามายาจึงต้องเสด็จไปประสูติพระโอรสที่บ้านเมืองของพระนาง

                ก.  เพราะโหรหลวงทูลเชิญ

                ข.  เพราะพระนางคิดถึงพระบิดา

                ค.  เพราะปฏิบัติตามธรรมเนียมโบราณ

                ง.  เพราะพระนางต้องการให้พระโอรสประสูติที่บ้านเมืองของตน

 5.  ใครเป็นบุคคลแรก ที่เข้าเยี่ยมคารวะพระราชกุมาร

                ก.  วิศวามิตร        

                ข.  กาฬุทายี

                ค.  ฤาษีอสิตะ

                ง.  โกณฑัญญะ

6.  เหตุใดเจ้าชายสิทธัตถะ ทรงออกผนวช

                ก.  ทำตามคำทำนาย

                ข.  ต้องการพ้นทุกข์

                ค.  ทำตามธรรมเนียมโบราณ

                ง.  ทดแทนพระคุณพระราชมารดา

7.  ข้อใดคือหัวใจของพระพุทธศาสนา

                ก.  ไตรสิกขา

                ข.  คารวะ 6

                ค.  โอวาท 3

                 ง.  กุศลมูล 3

8.  เบญจศีล ข้อใดสอนให้ละเว้นจากการลักขโมย

                ก.  ศีลข้อ  1

                ข.  ศีลข้อ  2

                ค.  ศีลข้อ  3

                 ง.  ศีลข้อ  4

9.  เบญจศีล  ข้อที่ 4   สอนให้ละเว้นเรื่องใด

                ก.  การดื่มสุรา   

                ข.  การฆ่าสัตว์

                ค.  การพูดโกหก

             ง.  การขโมยของผู้อื่น   

10.  พระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักกรรมไว้ว่าอย่างไร

                ก. ไม่ทำชั่ว

                ข.  ทำความดี

                ค. ไม่ทำดี  ไม่ทำชั่ว

                ง.  ทำดีได้ดี  ทำชั่วได้ชั่ว

หมายเลขบันทึก: 411040เขียนเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2010 13:46 น. ()แก้ไขเมื่อ 17 มิถุนายน 2012 11:09 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)

มาเยี่ยมชมผลงานและให้กำลังใจครับ

อยากทราบคำตอบค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี