บทคัดย่อ


กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รายงานการสร้างบทเรียนสำเร็จรูป  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่  1  ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่  5บทคัดย่อ

 ชื่อเรื่อง  รายงานการสร้างบทเรียนสำเร็จรูป  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่  1  ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

ผู้รายงาน               นางณฐมน  แนวคำ

โรงเรียน              โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ 

ปีที่พิมพ์                2550 

                    การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  สาระที่ 1 ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  สาระที่  1  ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  สาระที่  1  ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ  จังหวัดชลบุรี  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2550  จำนวน  44  คน ได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  คือ 1.  บทเรียนสำเร็จรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  สาระที่  1  ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จำนวน  12  เรื่อง  2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  สาระที่  1  ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  แบบปรนัย  4  ตัวเลือก จำนวน  40  ข้อ  3.  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  สาระที่ 1  ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  วิเคราะห์ข้อมูล  โดยใช้การคำนวณค่าประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป  E1 /  E2  และการทดสอบค่าที (t-test)   สำหรับเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปกลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่  1  ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่  5    

        ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า

  1. บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม        สาระที่  1  ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.33/83.92  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

   สาระที่  1  ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

 3.  ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  สาระที่  1  ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

หมายเลขบันทึก: 411037เขียนเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2010 13:27 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 ธันวาคม 2012 13:37 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี