ผมมีโอกาสได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (co-advisor) ให้คำปรึกษานักศึกษาในระดับปริญญาโทและเอก ของมหาวิทยาลัยมหิดล พบว่านักศึกษาบางคนไม่คุ้นเคย ไม่มั่นใจ รู้สึกอึดอัดกับสถานการที่ต้องจัดทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ จึงอยากแสดงความคิดเห็นไว้ในประเด็นนี้ในเบื้องต้น
สถานการณ์ในปัจจุบัน... นักศึกษาจะเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ รวมทั้งส่วนต่างๆ ของวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทยก่อน ให้อาจารย์ที่ปรึกษาแก้ไข (สองสามรอบ จนถึงหลายๆ รอบ) แล้วทะยอยแปลเป็นภาษาอังกฤษในภายหลัง
วิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ ความเป็นสากลที่เป็นไปได้ ถ้า...
  • นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในด้านการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ในแง่ของวิชาการ และพยายามร่างเอกสารเป็นภาษาอังกฤษไปพร้อมๆ กับภาคภาษาไทย
  • เมื่อนักศึกษาทำการทบทวนวรรณกรรมที่เป็นภาษาอังกฤษ ควรเก็บรายละเอียดที่สำคัญเป็นภาษาอังกฤษ เช่นชื่อผู้แต่ง คำศัพท์ที่สำคัญ ชื่อเฉพาะต่างๆ ชื่อทฤษฎี แล้วเขียนเป็นภาษาอังกฤษในเอกสารไม่ว่าจะเป็นภาคภาษาไทย หรืออังกฤษ
  • อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถให้คำแนะนำทั้งในด้านของวิชาการ หลักการเขียน และช่วยนักศึกษาได้ในแง่ของสไตล์ การอ้างอิง
ขอความคิดเห็น และความรู้ จากท่านที่มีประสบการณ์เพื่อ ลป.รร. เป็นวิทยาทานสำหรับนักศึกษาครับ