หลังการอบรมท่านมีความเข้าใจในการเขียนระดับใด ....พอใช้

2.หลังการอบรมท่านมีความตั้งใจในการใช้บล็อกเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระดับใด....มาก

3.ก่อนเข้ารับการอบรมคาดหวังอะไรจากการอบรม...ได้ความรู้ในการเขียนบล็อก+แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อืนผ่าน com

4.สิ่งที่ได้รับเกินความคาดหมาย...สามารถดึงข้อมูลของคนอื่นมาศึกษาได้เลย

5.สิ่งที่ได้รับน้อยกว่าความคาดหมาย -

6.ข้อเสนอแนะ -