หออภิบาลทารกแรกเกิดเป็นหอผู้ป่วยที่ดูแลทารกที่อยู่ในภาวะวิกฤต ส่วนใหญ่เป็นทารกคลอดก่อนกำหนด โรคหัวใจ  และโรคทางศัลยกรรม ซึ่งทารกส่วนใหญ่ต้องได้รับการใส่ Peripheral Intravenous Catheter เพื่อให้สารละลายทางหลอดเลือดดำและยา  ทารกแต่ละรายนั้นความยากง่ายในการใส่ Peripheral Intravenous Catheter ไม่เท่ากัน ทารกคลอดก่อนกำหนดจะมีผิวบาง เส้นเลือดขนาดเล็ก และแตกง่าย  ทารกที่ต้องให้น้ำเกลือและยานานๆ หรือทารกที่อ้วนมากๆ มักจะหาเส้นเลือดที่ใส่ยาก  ซึ่งการใส่ Peripheral Intravenous  Catheter แต่ละครั้ง จะมีการสูญเสียเกิดขึ้น คือ สูญเสียกำลังคน เวลา  ทรัพยากร รวมถึงขวัญและกำลังใจของผู้ป่วยและญาติ          จากการศึกษาข้อมูลของหออภิบาลทารกแรกเกิด ปี 2543 พบว่ามีการรั่วไหลของสารละลายนอกเส้น คิดเป็น 8% และมีการติดเชื้อ 7.5 % และปี 2545 ทางหอผู้ป่วยได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยทารกแรกเกิดที่ได้รับสารละลายทางหลอดเลือดดำส่วนปลาย พบว่า เดือน กรกฎาคม 2545 มีผู้ป่วยที่ได้รับสารละลายทางหลอดเลือดดำส่วนปลาย  34 ราย  มีการรั่วไหลของสารละลายนอกเส้นและ burn 3 ราย และเดือน กันยายน 2545  มี ผู้ป่วยที่ได้รับสารละลายทางหลอดเลือดดำส่วนปลาย  20 ราย พบการรั่วไหลของสารละลายนอกเส้น และ burn 4 ราย จากข้อมูลดังกล่าวทำให้พบว่าการเพิ่มประสิทธิภาพ การการดูแลผู้ป่วยที่ให้สารละลาย ไม่เพียงแต่การเฝ้าระวังและการดูแลหลังเกิดการรั่วไหลของสารสะลายเท่านั้น  ประสิทธิภาพการแทง Catheter ก็มีส่วนสำคัญเช่นกัน เพราะจะทำ ให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่มีคุณภาพ ลดภาวะแทรกซ้อน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี