งานจัดการศึกษา มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ รับสมัครฯ และประมวลผลเพื่อทำการคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่ง เปิดรับด้วยวิธีการรับตรง (โควตา) ระบบกลาง (เอ็นทรานซ์ หรือ Admissions) และ ระบบพิเศษ