• ก่อนเข้ารับการอบรมท่านคาดหวังอะไรบ้างจากการอบรมครั้งนี้

           -เข้าไปอ่านของคนอื่นได้ เขียนลงblogเป็น

  • สิ่งที่ได้รับเกินความคาดหมาย

           -ทำได้หลายอย่างมาก

  • สิ่งที่ได้รับน้อยกว่าความคาดหมาย

          -ไม่มี

  • ข้อเสนอแนะ

          -น่าจะแนะนำหรือสอนให้บุคลากรในคณะแพทย์ให้กว้างขวางมากขึ้น