การรณรงค์ต้านภัยไข้เลือดออกประจำปี 2549  ของสถาบันซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 25 ก.ค 49  ได้เข้าเป็นคณะทำงานด้วย ก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี จากความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน

สิ่งที่คาดหวัง

1. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กระตุ้นให้ผู้ป่วย ญาติ และบุคลากรทางการแพทย์ ได้ตระหนักถึงภัยของโรคไข้เลือดออก

2.เพื่อให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย

สิ่งที่เกิดขึ้นจริง

1. ท่านผู้อำนวยการเป็นประธานในการเปิดงาน มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน

2. การเดินรณรงค์ปีนี้ ได้รับความร่วมมือจากจนท. ทุกหน่วยงานเป็นอย่างดี  

ความแตกต่าง

1. การจัดกิจกรรมรณรงค์ปีนี้ ดีกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากได้มีเวลาติดต่อประสานงาน เตรียมความพร้อม ทำให้การทำงานไม่เหนื่อยมาก

2. การเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เดินออกนอกสถาบันบำราศฯ ไปถึงรร.วัฒนผล และ กรมควบคุมโรค ริ้วขบวนสวยงาม ทุกคนประทับใจ แต่อากาศร้อนไปหน่อย

3. มีกิจกรรมการแสดง : การแสดงของเด็กบ้านแบ่งบุญ , ชุดยุงลาย การตอบปัญหาชิงรางวัล  และ ร้องเพลง

การเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยน์

1. ได้เห็น การทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้ว รู้สึกมีความสุข  มีพลังใจ  การจัดงานไม่เหนื่อยมาก งานประสบผลสำเร็จ ทุกคน Happy 

2. การสร้างขวัญกำลังใจ และคำติชม เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อพัฒนางานต่อไป