คิดแบบวิจัย

วัฒนธรรมการวิจัย "คิด เพื่อให้แตกต่าง ความเหมือน ทำให้ไม่เกิดของใหม่ ความแตกต่างคือการเริ่มต้นไปสู่ การเกิดสิ่งใหม่
  • วันนี้ วันที่ 24 กรกฎาคม 2549 ดิฉันพร้อมด้วย ทีมนักวิจัยกศน.เกาะคา 12 คนได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "คิดแบบวิจัย" โดยความร่วมมือระหว่าง ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ ห้องประชุมบัวตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผู้เข้ารับการอบรมมาจากสถาบันราชภัฏลำปาง ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะคา ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมือง ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอห้างฉัตร และศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอแม่ทะ
  • คุณภัททรา มาน้อย วิทยากรจากศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ได้นำพวกเราเข้าสู่ "กิจกรรมแหวกม่านประเพณี" โดยพยายามให้พวกเราได้รู้จักการคิดนอกกรอบ และเทคนิคการสังเคราะห์ หลังจากนั้นให้ผู้เข้ารับการอบรมแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มคิดรูปแบบงานด้านการศึกษา ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมกับคนในท้องถิ่น (วิชาเรียน หลักสูตร แนวทาง โครงการ) ให้แหวกม่านประเพณี โดยมีเงื่อนไข
    • 1.ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในกลุ่ม
    • 2.คัดเลือกเฉพาะงานที่เกี่ยวข้อง กับงานด้านการศึกษา 3.คัดเลือกแล้วทำอย่างไรต่อดี เอาอะไรมาเชื่อมดีให้เกิดงานใหม่ ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และเหมาะสม
    • 4.ลองหัดใช้วิธีการกรองความคิด
  • ดิฉันอยู่ที่กลุ่ม 3 "แนวคิดการวิจัยจากฐานปัญหาที่เกิดขื้นในชุมชน" วิทยากรประจำกลุ่มได้แก่ คุณสิริวัฒน์ แสงสานติธรรม" เนื่องจากหัวข้อที่ได้รับมอบหมายเป็นเรื่องที่เกิดในชุมชน แต่กลุ่มของดิฉันมีผู้อาวุโสที่เป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เป็นนักวิจัย ที่เป็นนักวิชาการที่ยังไม่ได้สัมผัสกับชุมชนมากนัก ดังนั้นการแหวกม่านประเพณี ตามเงื่อนไข ข้อที่ 1-4 ก็เลยไม่สำเร็จ ก็จะได้ข้อมูลที่เป็นเชิงทฤษฎี ความหมายของการวิจัย ความหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เหมือนกับที่อยู่ในตำราไม่มีผิด ทำให้ไม่สามารถแหวกม่านประเพณี เชื่อมโยงให้เกิดงานใหม่ขึ้นมาได้ ซึ่งการเรียนรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติจริงในการแบ่งกลุ่มนี้ สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรได้ ในเรื่องของความหลากหลายของคน ความแตกต่างทางความคิด การจัดคนให้เหมาะกับงาน 

 ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ

24 กรกฎาคม 2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Km กศน.เกาะคา ลำปางความเห็น (0)