วันนี้(24 กค49) อาจารย์เข้ามาตรวจสอบสอบงานของนักศึกษาในชั้นเรียน

1.ทราบว่า งานเขียนบทความทางวิชาการของแต่ละกลุ่มก้าวหน้าไปมาก ไกล้กำหนดส่งมากแล้ว

2.กิจกรรมเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม เป็นการศึกษาภาคทฤษฎี ส่วนเดือนสิงหาคม-กันยายน จะเป็นการออกไปทำภาคปฏิบัติในโรงเรียนแล้ว

3.ภารกิจที่ต้องเตรียมการ คือ (ก)ติดต่อโรงเรียนที่จะไปฝึกงาน (ข)ประชุมอาจารย์ผู้สอน 3ท่านกับผู้แทน รร.

จึงแจ้งมาเพื่อได้ทราบโดยทั่วกัน