ก.ค.ศ.เร่งทำคลอดเกณ์คงอยู่วิทยฐานะ

นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน ก.ค.ศ. กำลังเร่ง ยกร่างหลักเกณฑ์ประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ สำหรับตำแหน่งที่มี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นระยะ ๆ เพื่อดำรงไว้ ซึ่งความรู้ ความสามารถ ความชำนาญการ หรือความเชี่ยวชาญในตำแหน่งและวิทยฐานะที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ตามมาตรา 55 ของ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สมกับวิทยฐานะที่ได้รับไปแล้ว  
   
“ก.ค.ศ.จะต้องดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อการคงอยู่ของวิทยฐานะต่าง ๆ ซึ่งในกฎหมายได้กำหนดไว้ว่าในกรณีที่ ผู้ใดไม่ผ่านการประเมิน ให้ดำเนินการตามความเหมาะสม ดังนี้ 1.ให้มีการพัฒนาข้าราชการผู้นั้นให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เพื่อให้สามารถผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานได้ 2.ให้ดำเนินการในมาตรการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือ งดเงินประจำตำแหน่งหรือเงินวิทยฐานะ และ 3.ในกรณีที่ผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับที่กำหนด ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ” เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าวและว่า ส่วนกรณีที่มีข่าวว่าสำนักงบประมาณได้เร่งรัดให้ ก.ค.ศ. กำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวเพื่อประเมินผู้ที่ได้รับวิทยฐานะไปแล้ว เนื่องจากในแต่ละปีต้องใช้งบฯในส่วนของวิทยฐานะเป็นจำนวนมากนั้น ทางสำนักงบประมาณไม่ได้เร่งรัดมา เพราะเข้าใจดีว่า ก.ค.ศ.มีภารกิจเกี่ยวกับกฎหมายที่สำคัญ ๆ ในหลายเรื่อง และเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้   
   
นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ ผู้อำนวยการภารกิจระบบตำแหน่งและวิทยฐานะที่ 1 สำนักงาน ก.ค.ศ. กล่าวว่า เฉพาะในส่วนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่มีทั้งสิ้น 432,942 คน ในจำนวนนี้ เป็นผู้มีวิทยฐานะชำนาญการ 266,093 คน คิดเป็น 61.46% ได้รับเงินวิทยฐานะคนละ 3,500 บาทต่อเดือน มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 100,818 คน คิดเป็น 23.29% ได้รับเงินวิทยฐานะคนละ 5,600 บาทต่อเดือน มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 1,275 คน คิดเป็น 0.29% ได้รับเงินวิทยฐานะคนละ 9,900 บาทต่อเดือน และ มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 3 คน ได้รับเงินวิทยฐานะคนละ 13,000 บาทต่อเดือน ส่วนที่เหลือ 64,755 คน คิดเป็น 14.96% ยังไม่มีวิทยฐานะ.

อ้างอิงจาก http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&categoryId=42&contentID=97428

ปฏฺรูปการศึกษารอบที่2 + วิทยฐานะที่ครูควรมีและต้องทำ + ความคาดหวังอนาคตของชาติสู่สากล = ?

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษาความเห็น (3)

ขอบคุณครับ

*** ขอบคุณ บันทึกที่ทำให้คนตกข่าวได้เรียนรู้

*** ตุณครูสบายดีนะคะ

เขียนเมื่อ 

                                             Merry Christmas animated with many colors