ผมไม่ใช่คุณครู ดังนั้น การทำแผนการสอน ผมจึงไม่ไม่เข้าใจในรูปแบบหากให้ทำเอง ก็คงเป็นแบบสไตล์ของผมเอง

การที่ได้ประชุมร่วมกับคุณครู ทำให้ผมได้เห็นกระบวนการ การทำแผนการสอน แผนการจัดประสบการณ์ ว่ามีเนื้อหาอย่างไร (ผมเห็นว่าน่าสนใจมากครับ เพราะผมอ่านแผนฯดูแล้ว เข้าใจ และนำไปใช้ได้เลย)

มาดูโครงสร้า้ง แผนฯ ที่คุณครู จัดทำขึ้น เป็นตัวอย่าง สัก ๑ ตัวอย่างดีกว่านะครับ

แผนการจัดประสบการณ์

เรื่อง  ร่างกายของเรา 

ชั้นอนุบาลปีที่........................

สอนวันที่ .....เดือน....................พ.ศ.................. 

สาระสำคัญ....................................................................................

จุดประสงค์.....................................................................................

แนวทางในการดำเนินกิจกรรม.......................................................

สื่อการเรียนการสอน /แหล่งเรียนรู้ ................................................

การประเมินผล สังเกตพฤติกรรม....................................................

 

นี่เป็นตัวอย่างแผนฯการจัดประสบการณ์ ๑ เรื่อง  ที่ผมรู้สึกว่าใช้ประโยชน์ได้กับพื้นที่ได้อย่างมีประโยชน์ก็มี ประเด็นดังนี้ ครับ

  • เป็นแผนที่คุณครูร่วมกันทำขึ้น เพื่อใช้ในพื้นที่เฉพาะ(หลากกลุ่มชาติพันธุ์)
  • เป็นแผนที่ทำขึ้นมาสอดคล้อง กับพัฒนาการเด็ก
  • เป็นแผนที่เชื่อมความเป็นสากล และท้องถิ่นเข้าด้วยกัน
  • เป็นแผนที่ได้ทดลองนำมาใช้ในพื้นที่ แล้ว เก็บข้อมูล ปัญหาต่างๆ เข้ามาพูดคุยเพื่อปรับปรุง โดยมีผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา
  • เป็นแผนฯง่ายๆทำความเข้าใจได้ไม่ยาก นำไปใช้ได้เลย
  • สามารถใช้เป็นตัวอย่าง ให้กับบุคลากร สายอาชีพอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดความรู้ได้ เป็นอย่างดี 

 นับว่าเป็นโอกาสดีๆของผม อีกครั้งหนึ่งที่ได้เข้ามาร่วม แลกเปลี่ยนกับ บุคลากร ทางสายงานศึกษา ครับ