ตามรอยเท้าพ่อ

ครูอิ๊ด
ตามรอยเท้าพ่อ

เรื่อง  ตามรอยเท้าพ่อ

 “….เยาวชนทุกคนมิได้ต้องการทำตัวให้ตกต่ำ  หรือให้เป็นปัญหาแก่สังคมประการใด  แท้จริงต้องการจะเป็นคนดีมีความสำเร็จมีมานะ  มีเกียรติ    และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น  แต่การที่จะบรรลุถึงความประสงค์นั้น  จำเป็นต้องอาศัยผู้แนะนำควบคุมให้ดำเนินไปโดยถูกต้อง…..”

 ในช่วงแรกของบทสุนทรพจน์นี้  ขอน้อมอัญเชิญบทพระราชนิพนธ์  “ตามรอยเท้าพ่อ”ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  มาเกริ่นนำ  เพื่อท่านผู้ฟังจะได้สามารถสร้างจินตนาการได้ชัดเจนในการเดินตามรอยพระยุคลบาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ซึ่งบทพระราชนิพนธ์ดังกล่าว  งามด้วยภาษาที่ประจักษ์ได้ถึงความเป็นอัจฉริยะทางด้านอักษรศาสตร์ของผู้ทรงพระราชนิพนธ์  ดังความสำคัญตอนหนึ่งว่า

 “….ฉันเดินตามรอยเท้าอันรวดเร็วของพ่อโดยไม่หยุด      ผ่าเข้าไปในป่าใหญ่ น่ากลัว  ทึบ  แผ่ไปโดยไม่มีที่สิ้นสุด  มืดและกว้าง  มีต้นไม้ใหญ่   ใหญ่เหมือนหอคอยที่เข้มแข็ง  พ่อจ๋า…ลูกหิวจะตายอยู่แล้ว  และเหนื่อยด้วย  ดูซิจ๊ะ….เลือดไหลออกมาจากเท้าทั้งสองที่บาดเจ็บของลูก  ลูกกลัวงู  เสือ  และหมาป่า  พ่อจ๋า…เราจะถึงจุดหมายปลายทางไหม  ?…..” 

จากข้อความข้างต้นนี้  บาดความรู้สึกลึกไปในหัวใจของคนไทยผู้ตระหนักในพระมหากรุณาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยทั่วถึงกัน  คงไม่มีใครปฏิเสธได้ถึงพระราชกรณียกิจ       ที่ทรงบำเพ็ญว่าได้เป็นรูปแบบอันงดงามที่มีการสืบทอดไปยังพระราชโอรส  และพระราชธิดา  ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์  ซึ่งได้เจริญตามแนวพระราชดำริและพระราชประสงค์ที่ทรงวางไว้  อันเป็นการเกื้อกูลแก่พสกนิกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น       โดยเฉพาะราษฎรในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ  ครอบครัวของพระมหากษัตริย์ในรัชกาลปัจจุบัน  จึงทรงใกล้ชิดประชาชน  ช่วยให้ทรงได้รับทราบความทุกข์ยากของอาณาประชาราษฎร์ด้วยพระเนตรพระกรรณ  เมื่อทรงเข้าพระทัยความต้องการอันแท้จริงของประชาชน  จึงทรงโอบเอื้อบำรุงได้ตรงกับสภาพความต้องการนั้น ๆ  ดังปรากฏเป็นโครงการพระราชดำริที่ทรงบูรณาการให้เกิดเป็นกระบวนการของความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาครัฐหรือเอกชน  รวมไปถึงภาคประชาชนเอง  โดยทุกพลังได้มีส่วนสร้างสรรค์ประโยชน์อย่างสูงสุดแก่ชุมชน  และประเทศชาติ  เพื่อนำความสงบสุขมาสู่ทุกชีวิตบนแผ่นดินผืนนี้  โครงการต่าง  ๆ  ที่พระองค์มีพระราชประสงค์ล้วนเป็นโครงการที่พระราชทานไว้เพื่อประโยชน์ทางด้านการศึกษาแก่เยาวชน  โดยเฉพาะเยาวชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร  ห่างไกลความเจริญ  เพื่อจะได้มีหนังสือไว้สำหรับค้นคว้าหาความรู้  โดยพระกรุณาโปรดเกล้า  โปรดกระหม่อม  ให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่าง ๆ  ช่วยกันเขียนความรู้ออกเผยแพร่  ในรูปของสารานุกรม  ด้วยทรงคิดถึงพระองค์เองขณะเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ว่า  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี  ทรงจัดหาหนังสือหลากหลายวิชาให้ทรงอ่าน  ได้ทรงศึกษาจนกลายเป็นพระราชกิจวัตรประจำพระองค์เอง  อันเป็นผลดีในเวลาต่อมา  ทรงสามารคิดและพัฒนาโครงการตามพระราชดำริได้เป็นจำนวนนับพัน  ๆ  โครงการ  จาก  พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี้  ข้าพเจ้าจึงนำแนวทางไปใช้ในการศึกษาหาความรู้  เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้สำหรับนำไปใช้ในวันข้างหน้า  และประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี  เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่  ครูบาอาจารย์  เป็นผู้ที่มีน้ำใจ  เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้ที่ด้อยโอกาสกว่าตนเองตราบใดที่คนในสังคมไทยยังไม่ทอดทิ้งกัน  ผู้มีส่วนเกินในชีวิตยังหันมาช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ด้อยโอกาส  ผู้ขาดแคลน  ผู้ตกอยู่ในสภาพยากจนข้นแค้น  โดยเดินตามรอยเท้าพ่อของแผ่นดิน  คือ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้ว  สังคมไทยย่อมจะมีแต่ความเข้มแข็งขึ้นเป็นลำดับ  ทั้งจะสามารถยืนอยู่ด้วยตนเองอย่างภาคภูมิใจ   

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสอนภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#ตามรอยเท้าพ่อ

หมายเลขบันทึก: 401660, เขียน: 08 Oct 2010 @ 21:33 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 23:14 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

อ่านแล้วนึกถึงความรักระหว่างพ่อและลูก และความกตัญญูของลูกที่มีต่อพ่อ นึกถึงความยากลำบากของพ่อที่กว่าจะสร้างปลูกฝังลูกให้เป็นคนดีได้สักคนย่อมมีความยากลำบากเพียงใด

สว้สดีค่ะอาจารย์

บทสุนทรพจน์นี้เขียนขึ้นเพื่อนำไปให้นักเรียนพูดสุนทรพจน์ที่โรงเรียนของครูอิ๊ด อยากให้คนไทยได้เดินตามรอยเท้าเหมือนในบทสุนทรพจน์นี้นะคะ

เคยอ่านค่ะ และซาบซึ้ง

พระราชนิพนธ์  “ตามรอยเท้าพ่อ”

เกิดความรู้สึกรักและเข้าใจทุกความหมาย

จริงเหมือนที่คุณครูป ๑ ว่านะคะ