รายงานฉบับที่ ๒ KM สู่ LO

 วันนี้นับเป็นนิมิตรหมายที่ดีที่ หน่วยงานสามหน่วยงานมาร่วมกันสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในวงการราชการไทย คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร) สถาบันจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส) และ สถาบันเพิ่มผลผลิต เป็นเจ้าภาพร่วมทำให้พวกเราข้าราชการ ร่วม และ รวมพลังฟังประสบการณ์ของการพัฒนา คน งาน และ ราชการไทย

ภาพที่ ๑ หน้างาน ข้าราชการไทยใจสีเหลือง

ภาพที่ ๒ กูรูนั่งเตรียมการ ถ่ายทอดประสบการณ์ ท่านพี่หมออภิชาติ ศิวยาธร เข้ามานั่งคารวะ อาจารย์หมอวิจารณ์ พานิช

ภาพที่ ๓ อาจารย์ ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด(ขวาสุด) กำลังกล่าวนำเข้าสู่การอภิปรายเป็นทีม และ ตอนบ่ายท่านอาจารย์ ดร.สรุป Knowledge Sharing ไม่ใช่ การระดมสมอง แต่เป็นการนำประสบการณ์ มาเล่าสู่กันฟัง และ การจะแลก เปลี่ยน เรียน รู้ กันได้ดีนั้นต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันด้วย

ภาพที่ ๔ กูรู การจัดการความรู้ ตั้งมั่น ตั้งใจ ถ่ายทอด สร้างสังคมไทย ประเด็นที่ท่านอาจารย์หมอวิจารณ์ ให้ข้อคิด คือ ต้องมีการเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้ภาพฝันของการพัฒนาระบบราชการไทย ต้องมีการเน้นคุณภาพเพื่อประชาชน ต้องคิดสร้างสรรค์ในหน้าที่ ต้องมีการเรียนรู้เป็นทีม มีการ "ลปรร หรือ แลก เปลี่ยน เรียน รู้ อย่าหวง หรือ ปกปิด ความรู้ในการปฏิบัติงาน" เป็นต้น

ภาพที่ ๕ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กำลังเล่าให้พวกเราฟังถึงประสบการณ์ แก้ปัญหายากจนโดยใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขจัดความยากจน

ภาพที่ ๖ ทีมงาน Blogger ตัวแทนท่านอาจารย์ ดร.จันทวรรณ และ ตัวแทนท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย กำลังอธิบาย www.GotoKnow.org ครับ

JJ