ประสบการณ์ของครูชุมชน

อยากเล่ประสบการณ์ของครูพยาบาลชุมชนที่ทำงานในชุมชนจริงๆว่มันมีทั้งความรู้สึกภาคภูมิใจและความรู้สึกท้อแท้เมื่อเจอกับปัญหาอุปสรรคต่างๆที่ต้องให้เราต้องฝ่าฟันอยู่ตลอดเวลา    ประสบการณ์การเป็นครูพยาบาลชุมชนของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมาทำให้ดิฉันได้รับประสบการณ์มากมายว่าการสอนพยาบาลให้เป็นคนที่รักชุมชนจริงๆนั้นควรทำอย่างไร จากประสบการณ์สอนให้ดิฉันต้องให้นักศึกษาฝึกทำงานใชมชนให้มากเพราะเนื้อหาตามทฤษฏีที่สอนในห้องเรียนนั้นไม่ได้ใช้ได้จริงเสมอไป การนำประสบการณ์เข้ามาผนวกกับภาคทฤษฎีต่างหากที่ทำให้นักศึกษาเข้าใจวิธีการการทำงานในชุมชนได้อย่างลึกซึ้งมากกว่า      การที่ดิฉันได้นำนักศึกษาลงฝึกภาคปฏิบัติในชุมชนนั้นส่วนหนึ่งชุมชนจะได้รับประโยชน์จากมหาวิทยาลัยและนักศึกษาอีกส่วนหนึ่งนักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากชุมชนวึ่งบางอย่างไม่สมารถอธิบายให้เข้าใจได้อย่างลึกซึ้งกินใจได้ในห้องเรียน    การสอนชุมชนที่ดีอาจารย์ควรจะมีงานและทำงานจริงในชุมชน แล้วให้นักศึกษาเข้ามาเรียนรู้จากการทำงานของอาจารย์ วิพากษ์วิจารย์การทำงาน อาจารย์ควรถอดบทเรียนในการทำงานให้นักศึกรับรู้ทั้งในเรื่องที่ประสบความสำเร็จและความล้มเหลวที่ควรได้รับการแก้ไขด้วย  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พยาบาลชุมชนความเห็น (1)