คลังความรู้

คุ้มครองแรงงานชุมพร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
 
การยุทธศาสตร์
การออกแบบ การประยุกต์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ รวมถึงท่าทางในการทำงานให้เหมาะสมกับสรีระของผู้ใช้งาน ทั้งในการทำงานและในชีวิตประจำวัน เพื่อป้องกันการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน
 
ความปลอดภัยเคมี
ประโยชน์จากสารเคมี นำมาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างมากมาย เช่น การใช้สารเคมีเพื่อผลิต ผลิตภัณฑ์ พลาสติก ประเภทต่างๆ หรือ การใช้สารเคมีในกระบวนการทำงาน เช่น สารเคมีสำหรับทำความสะอาด สารเคมีที่ใช้ในการเสริมสวย สารเคมีที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เป็นต้น
 
สภาพแวดล้อมในการทำงาน
สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวผู้ปฏิบัติงาน แบ่งเป็น สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ ความร้อน แสงสว่าง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน รังสี ฯลฯ
สภาพแวดล้อมทางเคมี สภาพแวดล้อมทางชีวภาพ
 
โรคจากการทำงานและการส่งเสริมสุขภาพ
การดูแลสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคจาการทำงาน การตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง
 
วิศวกรรมความปลอดภัย
การจัดการระบบการผลิตในอุตสาหกรรม การกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยของอุปกรณ์การผลิต เครื่องจักร การติดตั้ง ขั้นตอนและวิธีการทำงาน การประเมินความเสี่ยง
 
ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
การบริหารการจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร้างต่างๆ อาทิ ความปลอดภัยในการใช้ นั่งร้าน ลิฟต์ขนส่งวัสดุ การจัดทำแผนความปลอดภัยสำหรับโครงการก่อสร้าง เป็นต้น
 

การบริหารความปลอดภัย
โปรแกรมกิจกรรม สำหรับการพัฒนาความปลอดภัยในการทำงาน อาทิ
53zero accident เป็นต้น

นายนรินทร์  แก้ววารี 

เจ้าพนักงานแรงงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chumphon-Labour-Welfareความเห็น (0)