การงานที่ดีย่อมมาจากคนที่มีคุณภาพดี  คนมีคุณภาพดีนั้นควรประกอบด้วยคุณลักษณะ  3 อย่าง  คือ

               1.  ความรู้ดี  คือมีความรู้จริง  รู้ลึกและกว้างในแขนงวิชาของตน และมีความรู้รอบตัวบ้างพอสมควร  แต่ต้องมีความรู้หลักไว้อย่างน้อยสักอย่างหนึ่ง
               2.  มีความประพฤติดี  ไม่เป็นที่รังเกียจของผู้อื่นในด้านความประพฤติ  ทำตนเป็นที่เชื่อถือได้ไม่เป็นคนโลเล  สับปลับ  ฯลฯ
               3.  มีความสามารถดี  สารมารถในกิจการอันเป็นหน้าที่ของตน  ฝึกฝนอบรมตนให้ก้าวหน้าในด้านความสามารถ  ไม่หยุดอยู่กับที่หรือถอยหลังเสื่อมโทรม  ความสามารถเป็นที่ฝึกกันได้ อย่าท้อแท้เสียตั้งแต่ยังไม่ได้ฝึกฝน

               ความรู้ดี  ความประพฤติดีและความสามารถดี  ย่อมเชิดชูบุคคลให้สูงเด่นขึ้นทุกวันทุกปี.

ขอขอบคุณ : หนังสือคติชีวิต  

นายนรินทร์  แก้ววารี

เจ้าพนักงานแรงงาน