ขั้นตอนการรับสมัครทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา2549

1.เข้า www.pn.psu.ac.th

2.เลือกหน่วยงาน