• เข้าระบบ
 • สมัครสมาชิก
 • แผงจัดการ
 • ออกจากระบบ

หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ใหม่)

  หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ใหม่)  

      เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา        

                        ด้วย ก.ค.ศ. มีมติให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว 15  ลงวันที่30 กันยายน 2548
ที่กำหนดไว้เดิมและให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา
ที่ ก.ค.ศ.กำหนดใหม่   ตามที่ส่งมาพร้อมหนังสือ ก.ค.ศ. ที่  ศธ 0206.3/ว 8  ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2549 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
   

     1.หลักเกณฑ์นี้ให้ใช้ถือปฏิบัติ  ตั้งแต่วันที่  1  สิงหาคม  2549 
 
   2. คำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งยื่นไว้เดิม เมื่อ  วันที่  16-31 ตุลาคม 2548   ให้ใช้พิจารณาได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2549
    3. หลักเกณฑ์นี้ให้ยื่นคำร้องขอย้ายได้ปีละ 2 ครั้ง  คือ  
   
    - ครั้งที่ 1  ยื่นระหว่างวันที่  1- 15  กุมภาพันธ์
  
  
     - ครั้งที่ 2  ยื่นระหว่างวันที่  1- 15 สิงหาคม
       4. หลักเกณฑ์นี้ให้ใช้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ก (1 ) (2) มาตรา 38 ข (1) (2) (3) (7) และมาตรา 38 ค (1) (2)   
   
    5 .การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี 3 กรณี คือ
 
        
        5.1 กรณีปกติ
 
    
            5.2 กรณีพิเศษ
 
               5.3 การย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
 
    
     6. การย้ายกรณีปกติ ให้ยื่นคำร้องขอย้ายปีละ 2 ครั้ง ตามกำหนดวัน และเวลาใน ข้อ 3
          การย้ายกรณีพิเศษ  ให้ยื่นเมื่อมีคุณสมบัติที่จะย้าย  สำหรับการย้ายติดตามคู่สมรส ต้องขอย้ายภายใน 1 ปี นับแต่วันที่คู่สมรสได้รับการแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งใหม่
          การย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ   กรณีมีความจำเป็นต้องกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่ทางราชการประสงค์จะให้ย้าย   ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  พิจารณาได้ตามความเหมาะสม 
        
การย้ายไปส่วนราชการอื่น
   ให้ยื่นได้ตลอดปี   
     7. การย้ายไปต่างเขตพื้นที่การศึกษา
 
         
7.1 สายงานการสอน ให้ส่งคำร้องขอย้ายไปต่างเขต โดยไม่ต้องนำคำร้องขอย้าย เสนอ อ.ก.ค.ศ.
 ต้นทางและให้นำเสนอ  อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษาปลายทางอนุมัติการรับย้าย 
 
7.2 สายงานบริหารในหน่วยงานการศึกษา   ให้นำเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาต้นทางให้
ความเห็นชอบก่อนส่งคำร้องขอย้ายไปต่างเขต
8 . หลักเกณฑ์การพิจารณา     ให้พิจารณาตามองค์ประกอบต่อไปนี้
8.1  ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ คุณวุฒิ หรือวิชาเอกตามที่หน่วยงานการศึกษาต้องการ
  8.2 ผลการปฏิบัติงาน
  8.3 การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ
  8.4  ความอาวุโสตามหลักราชการ 
  8.5 ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งในหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน
   8.6 สภาพความยากลำบากในการปฏิบัติงานในหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน
   8.7 เหตุผลการย้าย
หมายเหตุ     ข้อ 8.1-8.7  ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษากำหนดรายละเอียดได้ตามความเหมาะสม
    9. การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  นอกเหนือจากองค์ประกอบข้อ 8.1-8.7 แล้ว ให้พิจารณาจากองค์ประกอบต่อไปนี้ด้วย
       9.1 ประสบการณ์การบริหารในแต่ละระดับช่วงชั้น
      9.2  สถานศึกษาที่มีลักษณะเฉพาะ   อาทิ  โรงเรียนในพระราชดำริ  โรงเรียนที่เน้นทักษะเฉพาะด้าน โรงเรียนที่จัดการศึกษาด้อยโอกาส  โรงเรียนที่จัดการศึกษาสงเคราะห์ หรือโรงเรียนที่จัดการศึกษาเพื่อคนพิการ เป็นต้น
 
  9.3  ขนาดของสถานศึกษา
    9.4  หากมีความจำเป็นต้องแต่งตั้งบุคคลที่ไม่เป็นไปตามข้อ 9.1-9.3 ให้ประเมินศักยภาพของบุคคลก่อนการพิจารณาแต่งตั้ง 
10. ให้ สพท.แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองก่อนนำเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
                ...........................................................................................                        

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  หมายเลขบันทึก: 40096
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  ความเห็น: 47
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (47)

ขอทราบอัตราครูว่างในโรงเรียนต่างๆ  ใน สพท.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ครับ
ขอทราบอัตราครูว่างในโรงเรียนต่างๆ ในปี  2550  ใน สพท.ยโสธร เขต 1  ครับ

ตอนนี้สอนอยู่กระบี่ ต้องการย้ายไปอยู่นครศรีธรรมราช

สนใจโพสเข้ามาถามรายละเอียดได้

แล้วครูผู้ช่วยสามารถย้ายตามข้อที่ 7 ได้หรือเปล่าครับ

เรียนท่านผู้รู้ กระผมต้องการเขียนย้ายกรณีพิเศษเนื่องจากไม่มีผู้เลี้ยงมารดาที่พิการ ปัจจุบันกระผมรับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยเหลืออีก 3 เดือนจะครบ 2 ปี อยากทราบว่าจะเขียนย้ายได้หรือเปล่า ช่วยตอบด่วนเลยนะครับ

ขอบคุณมากครับ

ตอบคุณชาญณรงค์ เขียนย้ายได้เมื่อมีคุณสมบัติคือ มารดาเจ็บป่วยร้ายแรง และคุณต้องเป็นบุตรคนเดียวหรือบุตรที่เหลืออยู่เพียงคนเดียวของบิดามารดา(หมายถึงพี่น้องตายหมดเหลือคุณดูแลเพียงลำพัง ) ยื่นคำขอย้ายได้เลยค่ะ (ไม่ใช่คนในเขตนี้นะคะเพียงเข้ามาอ่านค่ะ เป็นกำลังใจให้ค่ะ

ต้องการย้ายกลับภูมิลำเนาจ.เพชรบุรี ขอทราบอัตราครูว่างเอกภาษาไทย ย้ายได้มีนาหน้าค่ะต้องทำไงบ้างคะ

มีข้อสงสัยจะถามค่ะ คือดิฉันรับราชการครูมาเกือบ 13 ปีแล้วค่ะ และเมื่อ ๑๒ พ.ค.๒๕๕๓ ดิฉันได้ย้ายโรงเรียน เป็นโรงเรียนที่๒ค่ะ ได้ย้ายเป็นครั้งแรก เนื่องจากโรงเรียนเดิมไกลบ้านมากๆ และตอนนี้โรงเรียนใหม่ใกล้บ้านมากขึ้นแต่ก็ยังห่างจากบ้าน ๕๐ กม.ขับรถไปกลับทุกวันค่ะ จึงตัดสินใจเขียนย้ายในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เป็นการย้ายสับเปลี่ยนกับครูคนหนึ่งที่เขามีบ้านใกล้โรงเรียนที่ดิฉันสอนในขณะนี้ เราจึงขับรถสวนกันทุกวัน เพราะต่างคนก็ต้องไปสอนต่างพื้นที่ แต่ตอนี้หนังสือย้ายของดิฉันถูกสพป.เขตของดิฉันส่งคืนกลับมาและบอกว่าย้ายไม่ได้ เพราะดิฉันยังอยู่โรงเรียนใหม่ไม่ครบ ๑ ปี สงสัยมากค่ะ การย้ายสับเปลี่ยนไม่ได้สามารถทำได้เมื่อไหร่ก็ได้หรือคะ เรามีความจำเป็นหลายข้อ นอกจากนี้ยังข้องใจ เพราะมีน้องอีก ๒ คนที่เขียนย้ายก่อนดิฉัน เขายังไม่ได้รับคืนเอกสารการย้ายจากสพป.เลย แปลกดี แต่ของดิฉันส่งไปหลังพวกเขา กลับถูกคืนมา..สงสัย ..มากๆค่ะ ช่วยตอบให้ชัดเจนหน่อยนะคะ

 

ดิฉันเพิ่งผ่านครูผู้ช่วยเป็น ค.ศ.1แล้วแต่คำสั่งแต่งตั้งยังไม่มาที่โรงเรียน แต่มีความประสงค์จะเขียนย้ายออกนอกเขตเพื่อย้ายกลับภูมิลำเนาในช่วงเดือน ส.ค 54 นี้ ไม่ทราบจะเขียนย้ายได้หรือไม่ค่ะ่

ดิฉันมีความต้องการอยากจะย้ายกลับนครปฐม ตอนนี้เป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่เขต สพม1 มีใครสนใจอยากสับเปลี่ยนบ้างมั้ยคะ

โรงเรียนทวีธาภิเศก๒ แถวบางขุนเทียน พระราม2

คุณกุ้งนางเขียนได้เลยครับ ไม่ต้องรอคำสั่งเดี๋ยวตามมาเอง ถาม อ.ก.ค.ศ.มาแล้ว

เพิ่งบรรจุสพป.ได้ 6 เดือน อยากย้ายไปสอนสพม เพื่อที่จะได้ตรงวิชาเอกฟิสิกส์ ได้ไหมค่ะ

เป็นครูผู้ช่วยมา 1 ปี ต้องการย้ายไป ร.ร.ใน อำเภอ จังหวัดเดียวกัน ย้ายได้หรือป่าว

ต้องการทราบว่า ในการยื่นคำร้องขอย้าย ในรอบที่สอง 1 - 15 ส.ค.นี้ ดิฉันจะยื่นได้ไหม เพราะ ดิฉันบรรจุวันที่ ๑๗ ส.ค.๕๒ จะพ้นจากครูผู้ช่วย วันที่ ๑๗ ส.ค. ๕๔ ซึ่งขาดอีกสองวัน เหตุผลในการย้าย คือต้องการจะย้ายไปอยู่รวมกับคู่สมรส คะ อยากทราบคำตอบด่วนเลย รบกวนตอบด้วยด่วนเลยคะ ขอบคุณคุ

การเขียนย้ายกรณีพิเศษ (ติดตามคู่สมรส) ในระหว่างรอคำสั่งย้ายได้เขียนขอไปช่วยราชการ แต่ผอ.รร.ไม่ยอมเซ็นต์ให้ จะมีทางออกหรือวิธีการปฏิบัติอย่างไรบ้างคะเพื่อจะขอไปช่วยราชการพลางๆก่อนค่ะ

 

หลักเกณฑ์ให้ยื่นคำร้องขอย้ายได้ปีละ 2 ครั้ง คือ

  - ครั้งที่ 1 ยื่นระหว่างวันที่ 1- 15 กุมภาพันธ์ 
  - ครั้งที่ 2 ยื่นระหว่างวันที่ 1- 15 สิงหาคม

ถ้าพ้นครูผู้ช่วยในวันที่ 1 กันยายน สามารถเขียนคำร้องขอย้ายได้หรือเปล่าค่ะ ขอความกรุณาจากท่านผู้รู้ช่วยตอบคำถามด้วยนะค่ะ

ขอทราบอัตราครูว่างในโรงเรียนต่างๆ ในปี 2555 ใน สพป.ชัยภูมิ ทุกเขต เป็นครูผู้ช่วยถ้าอยากย้ายหลังพ้น 2 ปีแล้วต้องทำอย่างไรจึงจะได้ย้ายเลย ปัจจุบันสอนอยู่ที่ ปทุมธานี เดินทางไปกลับชัยภูมิทุกสัปดาห์

จะผ่านครูผู้ช่วยวันที่19 กรกฏาคม 2556 พอดีช่วงที่ เขียนย้าย 1-15 สิงหาคม 2556 เป็นช่วงที่ลาคลอดพอดี จะเขียนย้ายได้ไหมคะ 

อยากย้ายเข้า สพป. สฎ เขต 1  ในอำเภอเมือง  ใครสนใจติดต่อ  089-4714835

เป็นครูคศ.3 ภาษาไทย  ป.ตรี เอกการสอนภาษาไทยมัธยมศึกษา ป.โท การประถมศึกษาต้องการย้ายจาก สพป.สฎ 2  มาเป็นครู ส.ร.๒  สังกัดสพม. 11 

เป็นครู คศ.1 รู้สึกอึดอัดใจในการบริหารงานของผู้บริหาร  ชอบพูดจาหยาบคาย  เข้าข้างคนที่ชอบตีสองหน้า  เอาแต่ใจตนเอง  ใส่อารมณ์กับคนที่อยู่ไกล้    ถ้าต้องการย้ายด้วยเหตุผลนี้  จะต้องอยู่ในกรณีไหนคะ

อยากทราบตำแหน่งว่างเอกพละ สพม12นครศรีธรรมราชคับ   ว่ามี รร ไหนบ้าง   ใครอยากเปลี่ยนบรรยากาศการสอนเป็นเกาะบ้างหรือป่าวคับ บอกได้นะคับของเป็น เอกพละ สพม12นะคับ

เป็นครูผู้ช่วยมา 1 ปี 5 เดือน จะเขียนย้ายกรณีเจ็บป่วยและต้องรักษาอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่ใช่โรคร้ายแรงว้ัันนี้เพิ่งไปหาหมอขอใบรับรองแพทย์มาแล้ว ว่าจะเขียนย้าย 1-15 สิงหาคม 2556 นี้ได้ไหมค่ะ

ผ่านครูผู้ช่วยเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน56 แต่คำสั่ง คศ.1ยังไม่ได้เลย  อยากทราบว่าเขียนย้ายเดือนสิงหาคมนี้ สามารถเขียนย้ายได้ไหมคะ

ขอสอบถามเรื่องการรับย้ายครับ  ในกรณีที่มีครูเขียนย้าย กับ ครู บรรจุใหม่ (ในตำแหน่งว่างเดียวกัน) หลักการปฏบัติที่ถูกต้อง โรงเรียนจะต้องปฏบัติอย่างไรครับ

บางที่ไม่ยอมรับย้ายแต่บรรจุครูใหม่ ข้อนี้เป็นสิทธิ์ในการเลือกได้หรือไม่ครับ  รอคำตอบนะครับ ขอบคุณครับ


ตอบครู แก่น

การรับย้ายหรือบรรจุใหม่ ของแต่ละวิชาเอกขึ้นอยู่กับอัตราว่างของ โรงเรียนและความเห็นของผู้บริหารว่าจะรับพิจารณาย้ายหรือรับบรรจุใหม่ อันนี้ขึ้นอยู่ฝ่ายบริหารครับ

ส่วนกฏเกณฑ์การย้ายในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยสำหรับสายการสอนที่ พ้นครูผู้ช่วยระหว่างวันที่ ๑๖สิงหาคม -๓๐ กันยายน มีสิทธิ์เขียนย้ายได้ตามเกณฑ์ใหม่ที่ปรับปรุงครับ

ส่วนครูผู้ช่วย ย้ายได้เฉพาะกรณีพิเศษเท่านั้น หากยังไม่พ้นประเมินก็ยังไม่สามารถย้ายได้ในกรณีปกติ

บรรจุ  6 เ้ดือน  อยากย้าย  เหรอค่ะ  เห็นแก่ตัวดิฉันลูก  6   เดือนป่วยจนตายยังไม่ได้ย้าย

อยากสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การย้ายค่ะ....หนูจะผ่านครูผู้ช่วย 21มีนาคม57.....สามารถเขียนย้ายช่วง1-15กุมภาพันธ์ได้ไหมคะ(เพราะเห็นคำสั่งที่ปรับปรุง บอกว่านับอายุงานถึงวันที่30มีนาคมน่ะค่ะ....)

ในกรณีที่จะย้ายมาลงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ของ สพม จะต้องเขียนอย่างไร ทำอย่างไรบ้างคะ

อยากถามว่าเป็นครูผู้ช่วยแต่จะพ้นทดลองงาน 2 ปี วันที่ 11 สิงหาคม 2556  สามารถเขียนย้าย ระหว่าง 1-15 สิงหาคม 2556 ได้ไหมค่ะ

ครูดอย...คอยคำตอบ ไม่ได้ค่ะ เพราะพี่ที่ รร เราครบ2 ปี  29 สิงหาคม 2556 ยื่นเรื่องขอย้าย ในวันที่ 1-15 สิงหาคม ที่ผ่านมา เขต มีหนังสือมา รร บอกว่าคุณสมบัติไม่ครบค่ะ

เขียนย้ายกรณีพิเศษ ดูแลบิดา มารดาที่เจ็บป่วย ถ้ามีคุณสมบัติ เขียนย้ายได้ตลอดปีใช่ไหมครับ

ครูผู้ช่วยยังไม่พ้นประเมิน ขอย้ายกรณีพิเศษเพื่อดูแลบิดา มารดา ที่เจ็บป่วยร้ายแรง มีใบรับรองแพทย์ยืนยัน เป็นลูกคนเดียว มีเอกสารราชการยืนยัน ขอย้ายจาก สพม. ไป สพป. ตอนนี้ยื่นเรื่องไปเขตต้นสังกัด (สพม) แล้วต้นสังกัดต้องส่งเรื่องของเราไปให้ อ.ก.ค.ศ.ปลายทาง (สพป)พิจารณา ถูกต้องหรือไม่คะ เพราะทางต้นสังกัดจะส่งเรื่องเข้า สพฐ.ลูกเดียวเลย รอคอยคำตอบด้วยใจจดจ่อค่ะ....ขอบคุณค่ะ

เป็นครู คศ.1 (ป.ตรี เอกประถมศึกษา / ป.โท เอกวัดและประเมินฯ) สอนอยู่ที่ ต.บางปูใหม่ จ.สมุทรปราการ ส่วนบ้านอยู่่ ซ.สุขุมวิท 62 กทม. และเป็นลูกคนเดียวของแม่ ซึ่งตอนนี้อายุ 64 ปี เป็นโรคหัวใจ ความดัน กระดูกเข่าเสื่อม(ผ่าตัดไปแล้วหนึ่งข้าง) แต่การขอย้ายจาก สพป.สป.1 เข้า สังกัดกรุงเทพมหานคร ในซ.สุขุมวิท 62 มีโรงเรียนพระโขนงฯ (เป็นโรงเรียนมัธยม) จะเป็นไปได้ไหมค่ะถ้าขอเป็นกรณีพิเศษ หรือขอคำแนะนำโรงเรียนที่อยู่ใกล้ซอย 62 / 56 / 50 (เพราะมีทางลัดออกซอย 56 / 50 ค่ะ) ขอบพระคุณมากค่ะ (อยากกลับไปอยู้ใกล้แม่เพราะช่วงนี้ป่วยกระทันหันบ่อยค่ะ)

อยากสอบถามท่านผู้รู้ว่าการย้ายของครูมีกำหนดไหมว่าไม่เกินกี่ครั้ง

เป็นครูเทศบาลในพิโลก(ไทย)ต้องการสับเปลี่ยนไปสพป หรือ สพม ในกรุงเทพฯ ถ้าไม่สามรถสับเปลี่ยนได้ จะสามารถติดต่อกับผอ.โรงเรียนที่ต้องการย้ายแล้วโอนลอยได้ไหม ขอสอบถามผู้รู้

ครูเทศบาลพิโลก(ไทย)ต้องการสับเปลี่ยนครูสพป สพม ในกรุงเทพฯ ถ้าไม่สามารถสับเปลี่ยนได้ จะสามารถติดต่อกับผอ.รร.ที่เราต้องการไปแล้วโอนลอยได้ไหม ขอสอบถามท่านผู้รู้ค่ะ

เป็นครูที่โรงเรียนประจำจังหวัดปราจีนบุรี ต้องการย้ายกลับพิษณุโลก ท่านใดสสนใจย้ายสับเปลี่ยนติดต่อกลับได้ค่ะ

ขอตอบคำถามนะคะ..

1. กรณีครูผู้ช่วยที่จะพ้นประเมินอย่างเข้ม 2 ปีถ้าบรรจุก่อนวันที่ 15 ก.พ.สามารถเขียนย้ายได้เลยเพราะคำสั่งแต่งตั้งคศ.1จะตามไปทีหลังนะคะ..หากบรรจุหลังวันที่ 15 ก.พ.แม้แต่วันเดียวก็เขียนย้ายไม่ได้นะคะ

2. กรณีการย้ายมี 3 กรณีคือ ย้ายปกติ(ตามวาระ,บ้านไกล,ทุรกันดาร) ย้ายกรณีพิเศษ(สมรสติดตามสามีต้อง 1 ปีขึ้นไป,พ่อแม่ตนเองป่วยโรคร้ายแรงต้องดูแลใกล้ชิดมีใบรับรองแพทย์ของรัฐยืนยัน,ถูกคุกคามแบบสามจังหวัดชายแดนภาคใต้) ย้ายสับเปลี่ยน (ย้ายได้ทันทีไม่มีข้อแม้ถึงไม่ใช่เอกเดียวกันก็ย้ายได้)

กรณีการย้ายเกณฑ์ใหม่ตาม ศธ.ว/8 2549 คือครูผู้ช่วยบรรจุ 12 เดือนให้ทำการย้ายได้และนำผลการประเมินตามไปที่ใหม่นั้นต้องย้ายกรณีพิเศษเท่านั้นจ๊ะ.....จากผู้มีประสบการณ์เพื่อนไม่ได้ย้ายตามเกณฑ์เพราะโดนแกล้ง..เราจึงเข้าพบผอ.เขตขอความอนุเคราะห์ซะเลย....(บรรจุ13 ก.พ. เขียนย้ายผอ.โรงเรียนไม่ให้..ร้องเรียนได้ว่าจำกัดสิทธฺ์และไม่มีความยุติธรรม..ไม่แม่นยำเรื่องข้อมูลทำให้เกิดความเสียหายต่อตัวบุคคลากรเป็นอย่างมากเสียโอกาสในหน้าที่การงานฟ้องเลย..มันเลยเซ็นย้ายให้..สบายเลย

ขอตอบคำถามนะคะ..

1. กรณีครูผู้ช่วยที่จะพ้นประเมินอย่างเข้ม 2 ปีถ้าบรรจุก่อนวันที่ 15 ก.พ.สามารถเขียนย้ายได้เลยเพราะคำสั่งแต่งตั้งคศ.1จะตามไปทีหลังนะคะ..หาก บรรจุหลังวันที่ 15 ก.พ.แม้แต่วันเดียวก็เขียนย้ายไม่ได้นะคะ

2. กรณีการย้ายมี 3 กรณีคือ ย้ายปกติ(ตามวาระ,บ้านไกล,ทุรกันดาร) ย้ายกรณีพิเศษ(สมรส ติดตามสามีต้อง 1 ปีขึ้นไป,พ่อแม่ตนเองป่วยโรคร้ายแรงต้องดูแลใกล้ชิดมีใบรับรองแพทย์ของรัฐ ยืนยัน,ถูกคุกคามแบบสามจังหวัดชายแดนภาคใต้) ย้ายสับเปลี่ยน (ย้ายได้ทันทีไม่มีข้อแม้ถึงไม่ใช่เอกเดียวกันก็ย้ายได้)

กรณีการย้ายเกณฑ์ใหม่ตาม ศธ.ว/8 2549 คือครูผู้ช่วยบรรจุ 12 เดือนให้ทำการย้ายได้และนำผลการประเมินตามไปที่ใหม่นั้นต้องย้ายกรณีพิเศษ เท่านั้นจ๊ะ.....จากผู้มีประสบการณ์เพื่อนไม่ได้ย้ายตามเกณฑ์เพราะโดน แกล้ง..เราจึงเข้าพบผอ.เขตขอความอนุเคราะห์ซะเลย....(บรรจุ13 ก.พ. เขียนย้ายผอ.โรงเรียนไม่ให้..ร้องเรียนได้ว่าจำกัดสิทธฺ์และไม่มีความ ยุติธรรม..ไม่แม่นยำเรื่องข้อมูลทำให้เกิดความเสียหายต่อตัวบุคคลากรเป็น อย่างมากเสียโอกาสในหน้าที่การงานฟ้องเลย..มันเลยเซ็นย้ายให้..สบายเลย

แล้วในกรณี บรรจุ 15 กุมภา สามารถเขียนย้าย ตามรอบที่ 1 ได้เลยหรือเปล่าครับ

อย่าลืมตอบนะครับผม ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

 • ครูน้อยค่ะ ขอแบบฟอร์มการย้ายของครูค่ะย้ายจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยไปโรงเรียนสพฐ.กระทรวงศึกษาธิการค่ะขอบพระคุณน่ะค่ะ
  IP: xxx.173.168.150
  เขียนเมื่อ 


เหตุผลในการย้ายของผู้บริหารโรงเรียนกรณีปกติมีอะไรบ้างครัับ

ต้องการย้ายสับเปลี่ยนไปเพชรบุรี จาก กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สนใจ ติดต่อได้นะครับ โทร 085 2631232

ครูศิลปะ. ทม.ศรีราชา. จ.ชลบุรี. ต้องการย้ายกลับขอนแก่นค่ะสนใจติดต่อนะค่ะ. 0862578670

ครูประถมศึกษา สพป.ภูเก็ต ต้องการย้ายสับเปลี่ยนกลับสพป.นครศรีธรรมราช สนใจติดต่อ 095-6973859