หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ใหม่)

หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ใหม่)

      เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา        

                        ด้วย ก.ค.ศ. มีมติให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว 15  ลงวันที่30 กันยายน 2548
ที่กำหนดไว้เดิมและให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา
ที่ ก.ค.ศ.กำหนดใหม่   ตามที่ส่งมาพร้อมหนังสือ ก.ค.ศ. ที่  ศธ 0206.3/ว 8  ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2549 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
   

     1.หลักเกณฑ์นี้ให้ใช้ถือปฏิบัติ  ตั้งแต่วันที่  1  สิงหาคม  2549 
 
   2. คำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งยื่นไว้เดิม เมื่อ  วันที่  16-31 ตุลาคม 2548   ให้ใช้พิจารณาได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2549
    3. หลักเกณฑ์นี้ให้ยื่นคำร้องขอย้ายได้ปีละ 2 ครั้ง  คือ  
   
    - ครั้งที่ 1  ยื่นระหว่างวันที่  1- 15  กุมภาพันธ์
  
  
     - ครั้งที่ 2  ยื่นระหว่างวันที่  1- 15 สิงหาคม
       4. หลักเกณฑ์นี้ให้ใช้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ก (1 ) (2) มาตรา 38 ข (1) (2) (3) (7) และมาตรา 38 ค (1) (2)   
   
    5 .การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี 3 กรณี คือ
 
        
        5.1 กรณีปกติ
 
    
            5.2 กรณีพิเศษ
 
               5.3 การย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
 
    
     6. การย้ายกรณีปกติ ให้ยื่นคำร้องขอย้ายปีละ 2 ครั้ง ตามกำหนดวัน และเวลาใน ข้อ 3
          การย้ายกรณีพิเศษ  ให้ยื่นเมื่อมีคุณสมบัติที่จะย้าย  สำหรับการย้ายติดตามคู่สมรส ต้องขอย้ายภายใน 1 ปี นับแต่วันที่คู่สมรสได้รับการแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งใหม่
          การย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ   กรณีมีความจำเป็นต้องกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่ทางราชการประสงค์จะให้ย้าย   ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  พิจารณาได้ตามความเหมาะสม 
        
การย้ายไปส่วนราชการอื่น
   ให้ยื่นได้ตลอดปี   
     7. การย้ายไปต่างเขตพื้นที่การศึกษา
 
         
7.1 สายงานการสอน ให้ส่งคำร้องขอย้ายไปต่างเขต โดยไม่ต้องนำคำร้องขอย้าย เสนอ อ.ก.ค.ศ.
 ต้นทางและให้นำเสนอ  อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษาปลายทางอนุมัติการรับย้าย 
 
7.2 สายงานบริหารในหน่วยงานการศึกษา   ให้นำเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาต้นทางให้
ความเห็นชอบก่อนส่งคำร้องขอย้ายไปต่างเขต
8 . หลักเกณฑ์การพิจารณา     ให้พิจารณาตามองค์ประกอบต่อไปนี้
8.1  ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ คุณวุฒิ หรือวิชาเอกตามที่หน่วยงานการศึกษาต้องการ
  8.2 ผลการปฏิบัติงาน
  8.3 การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ
  8.4  ความอาวุโสตามหลักราชการ 
  8.5 ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งในหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน
   8.6 สภาพความยากลำบากในการปฏิบัติงานในหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน
   8.7 เหตุผลการย้าย
หมายเหตุ     ข้อ 8.1-8.7  ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษากำหนดรายละเอียดได้ตามความเหมาะสม
    9. การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  นอกเหนือจากองค์ประกอบข้อ 8.1-8.7 แล้ว ให้พิจารณาจากองค์ประกอบต่อไปนี้ด้วย
       9.1 ประสบการณ์การบริหารในแต่ละระดับช่วงชั้น
      9.2  สถานศึกษาที่มีลักษณะเฉพาะ   อาทิ  โรงเรียนในพระราชดำริ  โรงเรียนที่เน้นทักษะเฉพาะด้าน โรงเรียนที่จัดการศึกษาด้อยโอกาส  โรงเรียนที่จัดการศึกษาสงเคราะห์ หรือโรงเรียนที่จัดการศึกษาเพื่อคนพิการ เป็นต้น
 
  9.3  ขนาดของสถานศึกษา
    9.4  หากมีความจำเป็นต้องแต่งตั้งบุคคลที่ไม่เป็นไปตามข้อ 9.1-9.3 ให้ประเมินศักยภาพของบุคคลก่อนการพิจารณาแต่งตั้ง 
10. ให้ สพท.แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองก่อนนำเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
                ...........................................................................................                        

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้เกี่ยวกับการบริหารบุคคล สพท.สฎ.1ความเห็น (47)

เขียนเมื่อ 
ขอทราบอัตราครูว่างในโรงเรียนต่างๆ  ใน สพท.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ครับ
ครูชำนาญ
IP: xxx.113.17.175
เขียนเมื่อ 
ขอทราบอัตราครูว่างในโรงเรียนต่างๆ ในปี  2550  ใน สพท.ยโสธร เขต 1  ครับ
ครูต่างจังหวัด
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ตอนนี้สอนอยู่กระบี่ ต้องการย้ายไปอยู่นครศรีธรรมราช

สนใจโพสเข้ามาถามรายละเอียดได้

ครูผู้ช่วย
IP: xxx.173.3.67
เขียนเมื่อ 

แล้วครูผู้ช่วยสามารถย้ายตามข้อที่ 7 ได้หรือเปล่าครับ

ชาญณรงค์ บุตรคาน
IP: xxx.175.194.67
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านผู้รู้ กระผมต้องการเขียนย้ายกรณีพิเศษเนื่องจากไม่มีผู้เลี้ยงมารดาที่พิการ ปัจจุบันกระผมรับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยเหลืออีก 3 เดือนจะครบ 2 ปี อยากทราบว่าจะเขียนย้ายได้หรือเปล่า ช่วยตอบด่วนเลยนะครับ

ขอบคุณมากครับ

นกน้อย
IP: xxx.172.165.181
เขียนเมื่อ 

ตอบคุณชาญณรงค์ เขียนย้ายได้เมื่อมีคุณสมบัติคือ มารดาเจ็บป่วยร้ายแรง และคุณต้องเป็นบุตรคนเดียวหรือบุตรที่เหลืออยู่เพียงคนเดียวของบิดามารดา(หมายถึงพี่น้องตายหมดเหลือคุณดูแลเพียงลำพัง ) ยื่นคำขอย้ายได้เลยค่ะ (ไม่ใช่คนในเขตนี้นะคะเพียงเข้ามาอ่านค่ะ เป็นกำลังใจให้ค่ะ

เด็กเพชร
IP: xxx.175.150.55
เขียนเมื่อ 

ต้องการย้ายกลับภูมิลำเนาจ.เพชรบุรี ขอทราบอัตราครูว่างเอกภาษาไทย ย้ายได้มีนาหน้าค่ะต้องทำไงบ้างคะ

ข้าวหอม
IP: xxx.19.67.115
เขียนเมื่อ 

มีข้อสงสัยจะถามค่ะ คือดิฉันรับราชการครูมาเกือบ 13 ปีแล้วค่ะ และเมื่อ ๑๒ พ.ค.๒๕๕๓ ดิฉันได้ย้ายโรงเรียน เป็นโรงเรียนที่๒ค่ะ ได้ย้ายเป็นครั้งแรก เนื่องจากโรงเรียนเดิมไกลบ้านมากๆ และตอนนี้โรงเรียนใหม่ใกล้บ้านมากขึ้นแต่ก็ยังห่างจากบ้าน ๕๐ กม.ขับรถไปกลับทุกวันค่ะ จึงตัดสินใจเขียนย้ายในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เป็นการย้ายสับเปลี่ยนกับครูคนหนึ่งที่เขามีบ้านใกล้โรงเรียนที่ดิฉันสอนในขณะนี้ เราจึงขับรถสวนกันทุกวัน เพราะต่างคนก็ต้องไปสอนต่างพื้นที่ แต่ตอนี้หนังสือย้ายของดิฉันถูกสพป.เขตของดิฉันส่งคืนกลับมาและบอกว่าย้ายไม่ได้ เพราะดิฉันยังอยู่โรงเรียนใหม่ไม่ครบ ๑ ปี สงสัยมากค่ะ การย้ายสับเปลี่ยนไม่ได้สามารถทำได้เมื่อไหร่ก็ได้หรือคะ เรามีความจำเป็นหลายข้อ นอกจากนี้ยังข้องใจ เพราะมีน้องอีก ๒ คนที่เขียนย้ายก่อนดิฉัน เขายังไม่ได้รับคืนเอกสารการย้ายจากสพป.เลย แปลกดี แต่ของดิฉันส่งไปหลังพวกเขา กลับถูกคืนมา..สงสัย ..มากๆค่ะ ช่วยตอบให้ชัดเจนหน่อยนะคะ

 

กุ้งนาง
IP: xxx.9.115.192
เขียนเมื่อ 

ดิฉันเพิ่งผ่านครูผู้ช่วยเป็น ค.ศ.1แล้วแต่คำสั่งแต่งตั้งยังไม่มาที่โรงเรียน แต่มีความประสงค์จะเขียนย้ายออกนอกเขตเพื่อย้ายกลับภูมิลำเนาในช่วงเดือน ส.ค 54 นี้ ไม่ทราบจะเขียนย้ายได้หรือไม่ค่ะ่

น้องอ่อน
IP: xxx.9.115.192
เขียนเมื่อ 

ดิฉันมีความต้องการอยากจะย้ายกลับนครปฐม ตอนนี้เป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่เขต สพม1 มีใครสนใจอยากสับเปลี่ยนบ้างมั้ยคะ

โรงเรียนทวีธาภิเศก๒ แถวบางขุนเทียน พระราม2

ครู
IP: xxx.93.187.157
เขียนเมื่อ 

คุณกุ้งนางเขียนได้เลยครับ ไม่ต้องรอคำสั่งเดี๋ยวตามมาเอง ถาม อ.ก.ค.ศ.มาแล้ว

ดอกแคร์
IP: xxx.53.209.213
เขียนเมื่อ 

เพิ่งบรรจุสพป.ได้ 6 เดือน อยากย้ายไปสอนสพม เพื่อที่จะได้ตรงวิชาเอกฟิสิกส์ ได้ไหมค่ะ

คุงครู
IP: xxx.53.230.196
เขียนเมื่อ 

เป็นครูผู้ช่วยมา 1 ปี ต้องการย้ายไป ร.ร.ใน อำเภอ จังหวัดเดียวกัน ย้ายได้หรือป่าว

ครูสอนอังกฤษ
IP: xxx.19.67.183
เขียนเมื่อ 

ต้องการทราบว่า ในการยื่นคำร้องขอย้าย ในรอบที่สอง 1 - 15 ส.ค.นี้ ดิฉันจะยื่นได้ไหม เพราะ ดิฉันบรรจุวันที่ ๑๗ ส.ค.๕๒ จะพ้นจากครูผู้ช่วย วันที่ ๑๗ ส.ค. ๕๔ ซึ่งขาดอีกสองวัน เหตุผลในการย้าย คือต้องการจะย้ายไปอยู่รวมกับคู่สมรส คะ อยากทราบคำตอบด่วนเลย รบกวนตอบด้วยด่วนเลยคะ ขอบคุณคุ

สุวรรณดี
IP: xxx.173.183.187
เขียนเมื่อ 

การเขียนย้ายกรณีพิเศษ (ติดตามคู่สมรส) ในระหว่างรอคำสั่งย้ายได้เขียนขอไปช่วยราชการ แต่ผอ.รร.ไม่ยอมเซ็นต์ให้ จะมีทางออกหรือวิธีการปฏิบัติอย่างไรบ้างคะเพื่อจะขอไปช่วยราชการพลางๆก่อนค่ะ

 

ครูผู้ช่วย อยากย้าย
IP: xxx.172.199.250
เขียนเมื่อ 

หลักเกณฑ์ให้ยื่นคำร้องขอย้ายได้ปีละ 2 ครั้ง คือ

   - ครั้งที่ 1  ยื่นระหว่างวันที่  1- 15  กุมภาพันธ์  
   - ครั้งที่ 2  ยื่นระหว่างวันที่  1- 15 สิงหาคม

ถ้าพ้นครูผู้ช่วยในวันที่ 1 กันยายน สามารถเขียนคำร้องขอย้ายได้หรือเปล่าค่ะ ขอความกรุณาจากท่านผู้รู้ช่วยตอบคำถามด้วยนะค่ะ

ครูอั๋น
IP: xxx.121.104.224
เขียนเมื่อ 

ขอทราบอัตราครูว่างในโรงเรียนต่างๆ ในปี 2555 ใน สพป.ชัยภูมิ ทุกเขต เป็นครูผู้ช่วยถ้าอยากย้ายหลังพ้น 2 ปีแล้วต้องทำอย่างไรจึงจะได้ย้ายเลย ปัจจุบันสอนอยู่ที่ ปทุมธานี เดินทางไปกลับชัยภูมิทุกสัปดาห์

ครูฝน
IP: xxx.51.96.50
เขียนเมื่อ 

จะผ่านครูผู้ช่วยวันที่19 กรกฏาคม 2556 พอดีช่วงที่ เขียนย้าย 1-15 สิงหาคม 2556 เป็นช่วงที่ลาคลอดพอดี จะเขียนย้ายได้ไหมคะ 

จุไรรัตน์ รอดภัย
IP: xxx.93.204.92
เขียนเมื่อ 

อยากย้ายเข้า สพป. สฎ เขต 1  ในอำเภอเมือง  ใครสนใจติดต่อ  089-4714835

ครูปูน
IP: xxx.173.187.212
เขียนเมื่อ 

เป็นครูคศ.3 ภาษาไทย  ป.ตรี เอกการสอนภาษาไทยมัธยมศึกษา ป.โท การประถมศึกษาต้องการย้ายจาก สพป.สฎ 2  มาเป็นครู ส.ร.๒  สังกัดสพม. 11 

ครู หน้าเศร้า
IP: xxx.204.77.66
เขียนเมื่อ 

เป็นครู คศ.1 รู้สึกอึดอัดใจในการบริหารงานของผู้บริหาร  ชอบพูดจาหยาบคาย  เข้าข้างคนที่ชอบตีสองหน้า  เอาแต่ใจตนเอง  ใส่อารมณ์กับคนที่อยู่ไกล้    ถ้าต้องการย้ายด้วยเหตุผลนี้  จะต้องอยู่ในกรณีไหนคะ

ครูพละ
IP: xxx.49.233.151
เขียนเมื่อ 

อยากทราบตำแหน่งว่างเอกพละ สพม12นครศรีธรรมราชคับ   ว่ามี รร ไหนบ้าง   ใครอยากเปลี่ยนบรรยากาศการสอนเป็นเกาะบ้างหรือป่าวคับ บอกได้นะคับของเป็น เอกพละ สพม12นะคับ

ครูกิ๊บซี่
IP: xxx.53.23.94
เขียนเมื่อ 

เป็นครูผู้ช่วยมา 1 ปี 5 เดือน จะเขียนย้ายกรณีเจ็บป่วยและต้องรักษาอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่ใช่โรคร้ายแรงว้ัันนี้เพิ่งไปหาหมอขอใบรับรองแพทย์มาแล้ว ว่าจะเขียนย้าย 1-15 สิงหาคม 2556 นี้ได้ไหมค่ะ

ครูแอน
IP: xxx.2.243.218
เขียนเมื่อ 

ผ่านครูผู้ช่วยเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน56 แต่คำสั่ง คศ.1ยังไม่ได้เลย  อยากทราบว่าเขียนย้ายเดือนสิงหาคมนี้ สามารถเขียนย้ายได้ไหมคะ

ครูแก่น
IP: xxx.52.44.99
เขียนเมื่อ 

ขอสอบถามเรื่องการรับย้ายครับ  ในกรณีที่มีครูเขียนย้าย กับ ครู บรรจุใหม่ (ในตำแหน่งว่างเดียวกัน) หลักการปฏบัติที่ถูกต้อง โรงเรียนจะต้องปฏบัติอย่างไรครับ

บางที่ไม่ยอมรับย้ายแต่บรรจุครูใหม่ ข้อนี้เป็นสิทธิ์ในการเลือกได้หรือไม่ครับ  รอคำตอบนะครับ ขอบคุณครับ


ครู คศ.๑
IP: xxx.206.2.82
เขียนเมื่อ 

ตอบครู แก่น

การรับย้ายหรือบรรจุใหม่ ของแต่ละวิชาเอกขึ้นอยู่กับอัตราว่างของ โรงเรียนและความเห็นของผู้บริหารว่าจะรับพิจารณาย้ายหรือรับบรรจุใหม่ อันนี้ขึ้นอยู่ฝ่ายบริหารครับ

ส่วนกฏเกณฑ์การย้ายในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยสำหรับสายการสอนที่ พ้นครูผู้ช่วยระหว่างวันที่ ๑๖สิงหาคม -๓๐ กันยายน มีสิทธิ์เขียนย้ายได้ตามเกณฑ์ใหม่ที่ปรับปรุงครับ

ส่วนครูผู้ช่วย ย้ายได้เฉพาะกรณีพิเศษเท่านั้น หากยังไม่พ้นประเมินก็ยังไม่สามารถย้ายได้ในกรณีปกติ

เห็นแก่ตัว
IP: xxx.93.235.42
เขียนเมื่อ 

บรรจุ  6 เ้ดือน  อยากย้าย  เหรอค่ะ  เห็นแก่ตัวดิฉันลูก  6   เดือนป่วยจนตายยังไม่ได้ย้าย

ครูดอย...คอยคำตอบ
IP: xxx.55.154.6
เขียนเมื่อ 

อยากสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การย้ายค่ะ....หนูจะผ่านครูผู้ช่วย 21มีนาคม57.....สามารถเขียนย้ายช่วง1-15กุมภาพันธ์ได้ไหมคะ(เพราะเห็นคำสั่งที่ปรับปรุง บอกว่านับอายุงานถึงวันที่30มีนาคมน่ะค่ะ....)

ครูรักบ้ายเกิด
IP: xxx.55.135.190
เขียนเมื่อ 

ในกรณีที่จะย้ายมาลงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ของ สพม จะต้องเขียนอย่างไร ทำอย่างไรบ้างคะ

ครูมาศลดา
IP: xxx.27.129.225
เขียนเมื่อ 

อยากถามว่าเป็นครูผู้ช่วยแต่จะพ้นทดลองงาน 2 ปี วันที่ 11 สิงหาคม 2556  สามารถเขียนย้าย ระหว่าง 1-15 สิงหาคม 2556 ได้ไหมค่ะ

ครูเชิงเขา
IP: xxx.170.213.129
เขียนเมื่อ 

ครูดอย...คอยคำตอบ ไม่ได้ค่ะ เพราะพี่ที่ รร เราครบ2 ปี  29 สิงหาคม 2556 ยื่นเรื่องขอย้าย ในวันที่ 1-15 สิงหาคม ที่ผ่านมา เขต มีหนังสือมา รร บอกว่าคุณสมบัติไม่ครบค่ะ

ครูรักครอบครัว
IP: xxx.53.106.130
เขียนเมื่อ 

เขียนย้ายกรณีพิเศษ ดูแลบิดา มารดาที่เจ็บป่วย ถ้ามีคุณสมบัติ เขียนย้ายได้ตลอดปีใช่ไหมครับ

ครูผู้ช่วย
IP: xxx.29.191.79
เขียนเมื่อ 

ครูผู้ช่วยยังไม่พ้นประเมิน ขอย้ายกรณีพิเศษเพื่อดูแลบิดา มารดา ที่เจ็บป่วยร้ายแรง มีใบรับรองแพทย์ยืนยัน เป็นลูกคนเดียว มีเอกสารราชการยืนยัน ขอย้ายจาก สพม. ไป สพป. ตอนนี้ยื่นเรื่องไปเขตต้นสังกัด (สพม) แล้วต้นสังกัดต้องส่งเรื่องของเราไปให้ อ.ก.ค.ศ.ปลายทาง (สพป)พิจารณา ถูกต้องหรือไม่คะ เพราะทางต้นสังกัดจะส่งเรื่องเข้า สพฐ.ลูกเดียวเลย รอคอยคำตอบด้วยใจจดจ่อค่ะ....ขอบคุณค่ะ

ครูสมุทรปราการ
IP: xxx.96.59.82
เขียนเมื่อ 

เป็นครู คศ.1 (ป.ตรี เอกประถมศึกษา / ป.โท เอกวัดและประเมินฯ) สอนอยู่ที่ ต.บางปูใหม่ จ.สมุทรปราการ ส่วนบ้านอยู่่ ซ.สุขุมวิท 62 กทม. และเป็นลูกคนเดียวของแม่ ซึ่งตอนนี้อายุ 64 ปี เป็นโรคหัวใจ ความดัน กระดูกเข่าเสื่อม(ผ่าตัดไปแล้วหนึ่งข้าง) แต่การขอย้ายจาก สพป.สป.1 เข้า สังกัดกรุงเทพมหานคร ในซ.สุขุมวิท 62 มีโรงเรียนพระโขนงฯ (เป็นโรงเรียนมัธยม) จะเป็นไปได้ไหมค่ะถ้าขอเป็นกรณีพิเศษ หรือขอคำแนะนำโรงเรียนที่อยู่ใกล้ซอย 62 / 56 / 50 (เพราะมีทางลัดออกซอย 56 / 50 ค่ะ) ขอบพระคุณมากค่ะ (อยากกลับไปอยู้ใกล้แม่เพราะช่วงนี้ป่วยกระทันหันบ่อยค่ะ)

ครูภา
IP: xxx.67.134.195
เขียนเมื่อ 

อยากสอบถามท่านผู้รู้ว่าการย้ายของครูมีกำหนดไหมว่าไม่เกินกี่ครั้ง

ครูภา
IP: xxx.67.134.195
เขียนเมื่อ 

เป็นครูเทศบาลในพิโลก(ไทย)ต้องการสับเปลี่ยนไปสพป หรือ สพม ในกรุงเทพฯ ถ้าไม่สามรถสับเปลี่ยนได้ จะสามารถติดต่อกับผอ.โรงเรียนที่ต้องการย้ายแล้วโอนลอยได้ไหม ขอสอบถามผู้รู้

ครูภา
IP: xxx.67.134.195
เขียนเมื่อ 

ครูเทศบาลพิโลก(ไทย)ต้องการสับเปลี่ยนครูสพป สพม ในกรุงเทพฯ ถ้าไม่สามารถสับเปลี่ยนได้ จะสามารถติดต่อกับผอ.รร.ที่เราต้องการไปแล้วโอนลอยได้ไหม ขอสอบถามท่านผู้รู้ค่ะ

ครูวาส
IP: xxx.25.78.145
เขียนเมื่อ 

เป็นครูที่โรงเรียนประจำจังหวัดปราจีนบุรี ต้องการย้ายกลับพิษณุโลก ท่านใดสสนใจย้ายสับเปลี่ยนติดต่อกลับได้ค่ะ

ครูเงาะ
IP: xxx.122.63.173
เขียนเมื่อ 

ขอตอบคำถามนะคะ..

1. กรณีครูผู้ช่วยที่จะพ้นประเมินอย่างเข้ม 2 ปีถ้าบรรจุก่อนวันที่ 15 ก.พ.สามารถเขียนย้ายได้เลยเพราะคำสั่งแต่งตั้งคศ.1จะตามไปทีหลังนะคะ..หากบรรจุหลังวันที่ 15 ก.พ.แม้แต่วันเดียวก็เขียนย้ายไม่ได้นะคะ

2. กรณีการย้ายมี 3 กรณีคือ ย้ายปกติ(ตามวาระ,บ้านไกล,ทุรกันดาร) ย้ายกรณีพิเศษ(สมรสติดตามสามีต้อง 1 ปีขึ้นไป,พ่อแม่ตนเองป่วยโรคร้ายแรงต้องดูแลใกล้ชิดมีใบรับรองแพทย์ของรัฐยืนยัน,ถูกคุกคามแบบสามจังหวัดชายแดนภาคใต้) ย้ายสับเปลี่ยน (ย้ายได้ทันทีไม่มีข้อแม้ถึงไม่ใช่เอกเดียวกันก็ย้ายได้)

กรณีการย้ายเกณฑ์ใหม่ตาม ศธ.ว/8 2549 คือครูผู้ช่วยบรรจุ 12 เดือนให้ทำการย้ายได้และนำผลการประเมินตามไปที่ใหม่นั้นต้องย้ายกรณีพิเศษเท่านั้นจ๊ะ.....จากผู้มีประสบการณ์เพื่อนไม่ได้ย้ายตามเกณฑ์เพราะโดนแกล้ง..เราจึงเข้าพบผอ.เขตขอความอนุเคราะห์ซะเลย....(บรรจุ13 ก.พ. เขียนย้ายผอ.โรงเรียนไม่ให้..ร้องเรียนได้ว่าจำกัดสิทธฺ์และไม่มีความยุติธรรม..ไม่แม่นยำเรื่องข้อมูลทำให้เกิดความเสียหายต่อตัวบุคคลากรเป็นอย่างมากเสียโอกาสในหน้าที่การงานฟ้องเลย..มันเลยเซ็นย้ายให้..สบายเลย

ครู ผช.
IP: xxx.55.194.92
เขียนเมื่อ 

ขอตอบคำถามนะคะ..

1. กรณีครูผู้ช่วยที่จะพ้นประเมินอย่างเข้ม 2 ปีถ้าบรรจุก่อนวันที่ 15 ก.พ.สามารถเขียนย้ายได้เลยเพราะคำสั่งแต่งตั้งคศ.1จะตามไปทีหลังนะคะ..หาก บรรจุหลังวันที่ 15 ก.พ.แม้แต่วันเดียวก็เขียนย้ายไม่ได้นะคะ

2. กรณีการย้ายมี 3 กรณีคือ ย้ายปกติ(ตามวาระ,บ้านไกล,ทุรกันดาร) ย้ายกรณีพิเศษ(สมรส ติดตามสามีต้อง 1 ปีขึ้นไป,พ่อแม่ตนเองป่วยโรคร้ายแรงต้องดูแลใกล้ชิดมีใบรับรองแพทย์ของรัฐ ยืนยัน,ถูกคุกคามแบบสามจังหวัดชายแดนภาคใต้) ย้ายสับเปลี่ยน (ย้ายได้ทันทีไม่มีข้อแม้ถึงไม่ใช่เอกเดียวกันก็ย้ายได้)

กรณีการย้ายเกณฑ์ใหม่ตาม ศธ.ว/8 2549 คือครูผู้ช่วยบรรจุ 12 เดือนให้ทำการย้ายได้และนำผลการประเมินตามไปที่ใหม่นั้นต้องย้ายกรณีพิเศษ เท่านั้นจ๊ะ.....จากผู้มีประสบการณ์เพื่อนไม่ได้ย้ายตามเกณฑ์เพราะโดน แกล้ง..เราจึงเข้าพบผอ.เขตขอความอนุเคราะห์ซะเลย....(บรรจุ13 ก.พ. เขียนย้ายผอ.โรงเรียนไม่ให้..ร้องเรียนได้ว่าจำกัดสิทธฺ์และไม่มีความ ยุติธรรม..ไม่แม่นยำเรื่องข้อมูลทำให้เกิดความเสียหายต่อตัวบุคคลากรเป็น อย่างมากเสียโอกาสในหน้าที่การงานฟ้องเลย..มันเลยเซ็นย้ายให้..สบายเลย

ครู ผช.
IP: xxx.55.194.92
เขียนเมื่อ 

แล้วในกรณี บรรจุ 15 กุมภา สามารถเขียนย้าย ตามรอบที่ 1 ได้เลยหรือเปล่าครับ

ครู ผช.
IP: xxx.55.194.92
เขียนเมื่อ 

อย่าลืมตอบนะครับผม ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

ครูน้อยค่ะ ขอแบบฟอร์มการย้ายของครูค่ะย้ายจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยไปโรงเรียนสพฐ.กระทรวงศึกษาธิการค่ะขอบพระคุณน่ะค่ะ
IP: xxx.173.168.150
เขียนเมื่อ 


พัฒ
IP: xxx.29.211.230
เขียนเมื่อ 

เหตุผลในการย้ายของผู้บริหารโรงเรียนกรณีปกติมีอะไรบ้างครัับ

สัมฤทธิ์
IP: xxx.230.203.130
เขียนเมื่อ 

ต้องการย้ายสับเปลี่ยนไปเพชรบุรี จาก กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สนใจ ติดต่อได้นะครับ โทร 085 2631232

ครูมด
IP: xxx.229.89.45
เขียนเมื่อ 

ครูศิลปะ. ทม.ศรีราชา. จ.ชลบุรี. ต้องการย้ายกลับขอนแก่นค่ะสนใจติดต่อนะค่ะ. 0862578670

ครูไกลบ้าน
IP: xxx.29.178.168
เขียนเมื่อ 

ครูประถมศึกษา สพป.ภูเก็ต ต้องการย้ายสับเปลี่ยนกลับสพป.นครศรีธรรมราช สนใจติดต่อ 095-6973859