เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา        

                        ด้วย ก.ค.ศ. มีมติให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว 15  ลงวันที่30 กันยายน 2548
ที่กำหนดไว้เดิมและให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา
ที่ ก.ค.ศ.กำหนดใหม่   ตามที่ส่งมาพร้อมหนังสือ ก.ค.ศ. ที่  ศธ 0206.3/ว 8  ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2549 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
   

     1.หลักเกณฑ์นี้ให้ใช้ถือปฏิบัติ  ตั้งแต่วันที่  1  สิงหาคม  2549 
 
   2. คำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งยื่นไว้เดิม เมื่อ  วันที่  16-31 ตุลาคม 2548   ให้ใช้พิจารณาได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2549
    3. หลักเกณฑ์นี้ให้ยื่นคำร้องขอย้ายได้ปีละ 2 ครั้ง  คือ  
   
    - ครั้งที่ 1  ยื่นระหว่างวันที่  1- 15  กุมภาพันธ์
  
  
     - ครั้งที่ 2  ยื่นระหว่างวันที่  1- 15 สิงหาคม
       4. หลักเกณฑ์นี้ให้ใช้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ก (1 ) (2) มาตรา 38 ข (1) (2) (3) (7) และมาตรา 38 ค (1) (2)   
   
    5 .การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี 3 กรณี คือ
 
        
        5.1 กรณีปกติ
 
    
            5.2 กรณีพิเศษ
 
               5.3 การย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
 
    
     6. การย้ายกรณีปกติ ให้ยื่นคำร้องขอย้ายปีละ 2 ครั้ง ตามกำหนดวัน และเวลาใน ข้อ 3
          การย้ายกรณีพิเศษ  ให้ยื่นเมื่อมีคุณสมบัติที่จะย้าย  สำหรับการย้ายติดตามคู่สมรส ต้องขอย้ายภายใน 1 ปี นับแต่วันที่คู่สมรสได้รับการแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งใหม่
          การย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ   กรณีมีความจำเป็นต้องกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่ทางราชการประสงค์จะให้ย้าย   ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  พิจารณาได้ตามความเหมาะสม 
        
การย้ายไปส่วนราชการอื่น
   ให้ยื่นได้ตลอดปี   
     7. การย้ายไปต่างเขตพื้นที่การศึกษา
 
         
7.1 สายงานการสอน ให้ส่งคำร้องขอย้ายไปต่างเขต โดยไม่ต้องนำคำร้องขอย้าย เสนอ อ.ก.ค.ศ.
 ต้นทางและให้นำเสนอ  อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษาปลายทางอนุมัติการรับย้าย 
 
7.2 สายงานบริหารในหน่วยงานการศึกษา   ให้นำเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาต้นทางให้
ความเห็นชอบก่อนส่งคำร้องขอย้ายไปต่างเขต
8 . หลักเกณฑ์การพิจารณา     ให้พิจารณาตามองค์ประกอบต่อไปนี้
8.1  ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ คุณวุฒิ หรือวิชาเอกตามที่หน่วยงานการศึกษาต้องการ
  8.2 ผลการปฏิบัติงาน
  8.3 การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ
  8.4  ความอาวุโสตามหลักราชการ 
  8.5 ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งในหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน
   8.6 สภาพความยากลำบากในการปฏิบัติงานในหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน
   8.7 เหตุผลการย้าย
หมายเหตุ     ข้อ 8.1-8.7  ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษากำหนดรายละเอียดได้ตามความเหมาะสม
    9. การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  นอกเหนือจากองค์ประกอบข้อ 8.1-8.7 แล้ว ให้พิจารณาจากองค์ประกอบต่อไปนี้ด้วย
       9.1 ประสบการณ์การบริหารในแต่ละระดับช่วงชั้น
      9.2  สถานศึกษาที่มีลักษณะเฉพาะ   อาทิ  โรงเรียนในพระราชดำริ  โรงเรียนที่เน้นทักษะเฉพาะด้าน โรงเรียนที่จัดการศึกษาด้อยโอกาส  โรงเรียนที่จัดการศึกษาสงเคราะห์ หรือโรงเรียนที่จัดการศึกษาเพื่อคนพิการ เป็นต้น
 
  9.3  ขนาดของสถานศึกษา
    9.4  หากมีความจำเป็นต้องแต่งตั้งบุคคลที่ไม่เป็นไปตามข้อ 9.1-9.3 ให้ประเมินศักยภาพของบุคคลก่อนการพิจารณาแต่งตั้ง 
10. ให้ สพท.แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองก่อนนำเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
                ...........................................................................................