เลขานุการผู้บริหาร  ดำเนินงานด้านเลขาเพื่อให้ผู้บริหารทำงานได้สะดวก มีความคล่องตัว เช่น การเตรียมการเดินทางไปราชการ 

(ขออนุมัติไปราชการ  ยืมเงินทดรองจ่าย  จองตั๋วเครื่องบิน ที่พัก ฯลฯ)