KM-เขาจัดการความรู้กันไปทำไม

การจัดการความรู้
      การจัดการความรู้ หรือ KM-Knowledge Management  เป็นกระบวนการสร้างความสัมพันธ์แห่งคุณค่าระหว่างมนุษย์ซึ่งเป็นทุนที่สำคัญในองค์กร กับการพัฒนาองค์กรโดยอาศัยฐานความรู้ที่มีอยู่ในตัวมนุษย์แต่ละคน ทั้งที่เห็นได้ชัดเจนและที่หลอมรวมอยู่ในประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการทำงาน เพื่อดึงเอาความรู้นั้นมาใช้ในการเพิ่มมูลค่าในการดำเนินงานขององค์กร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐความเห็น (0)