ดังที่ทราบกันแล้วว่าสำนักวิทยบริการ มข. ได้ปรับโครงสร้างใหม่ เป็นการบริหารงานแบบกระจายอำนาจในรูปของ flat organization ทั้งนี้เนื่องจากการปรับเปลี่ยนของสิ่งแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี  ในการดำเนินงานมีการจัดองค์กรในรูปแบบเมทริกซ์มากขึ้น โดยมีสายการบังคับบัญชาที่เป็นงานประจำและงานโครงการ ในข้อดีนั้น ผู้ปฏิบัติจะได้แสดงศักยภาพเต็มที่ หน่วยงานจะได้ผลลัพท์ดีที่ แต่บางครั้งผู้ปฏิบัติงานอาจสับสนในสายการบังคับบัญชาก็ได้ แม้ว่าการดำเนินงานตามโครงสร้างใหม่อาจมีอุปสรรคในช่วงของการปรับเปลี่ยนบ้าง แต่ข้อดีของการปรับโครงสร้างคือ ทำให้เกิดโครงสร้างแบบมีชีวิต ซึ่งมีลักษณะดังนี้

- มีการกำหนดงานตามกิจกรรมที่จะทำเพื่อบรรลุเป้าหมาย อาจมีการปรับเปลี่ยนงานตามความเหมาะสม

-ผู้ปฏิบัติงานได้ถูกกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างหลวมๆ เพื่อความยืดหยุ่นในการทำงาน

- การไหลเวียนของข่าวสารเป็นไปได้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่ง

-ผู้บริหารพร้อมให้คำแนะนำ และให้ข้อมูลแก่พนักงาน

-เน้นการเดินสู่เป้าหมายขององค์การร่วมกัน

จากข้างต้นจะเห็นว่า มข. เป็นองค์กรยุคใหม่ ที่เน้นโครงสร้างแบบมีชีวิต ไม่ใช่โครงสร้างแบบเครื่องจักร ที่แบ่งงานตามความชำนาญ บทบาทของผู้ปฏิบัติงานถูกกำหนดชัดเจนด้วยวิธีการทางเทคนิค การไหลเวียนของข่าวสารเป็นทิส?างในแนวดิ่ง จากผู้บริหารสู่ผู้ปฏิบัติ ผู้บริหารเป็นผู้ตัดสินใจในการดำเนินงาน และเน้นการเชื่อฟังผู้นำ.... 

 

-