Library Tour

กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตกับ "Library Tour"

"Library Tour" เป็นกิจกรรมนำชมและแนะนำการใช้ห้องสมุด ที่ทีมงานห้องสมุดจัดขึ้นในช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ เพื่อให้น้อง freshy ทั้งระดับปริญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาได้รับข้อมูลเกี่ยวกับห้องสมุดที่ถูกตอง ทราบระเบียบที่ควรปฏิบัติ สิทธิและการบริการต่างๆ เพื่อให้นักศึกษานำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

 "Library Tour" ที่จัดขึ้นที่ มข. จะเป็นการแนะำนำทรัพยากรสารสเนทศและบริการ แนะนำอาคารสถานที่ และการสืบค้นข้อมูลจาก OPAC ซึ่งเป็นเครื่องมือเบื้องต้นในการสืบค้นสารสนเทศที่มีภายในมหาวิทยาลัย  แจกเอกสารแนะนำการใช้ห้องสมุด และมีการนำคณะนักศึกษาเดินชมจุดบริการต่างๆ ที่ทำให้นักศึกษาเห็นเชิงประจักษ์ หากมีข้อคำถามก้เปิดโอกาสให้มีการถาม-ตอบได้ ซึ่งมักจะใช้ในกรณีที่มีจำนวน 10-30 คน

หากนักศึกษามีจำนวนมากกว่านั้น นอกจากการแจกเอกสารแนะนำการใช้ห้องสมุดแล้ว จะเปิดวีดิทัศน์แนะนำการใช้ห้องสมุด และจัดให้มีวิทยากรให้ข้อมูลต่างๆ นอกเหนือจากวีดิทัศน์ ตลอดจนสาธิตการสืบค้นข้อมูลจาก OPAC พร้อมทั้งทำการวัดความรู้ เพื่อให้ทราบจุดที่ต้องเพิ่มเติมความรู้ให้กับนักศึกษา

ซึ่งทุกเปิดภาคเรียน ทีมงานห้องสมุด 3-4 คน จะต้องรับผิดชอบโดยตรงในการจัดทำ library tour ที่ต้องประสานงานกับภาควิชา จัดทำเอกสารแนะนำการใช้ห้องสมุด จัดตารางเวลา ประสานงานด้านห้องและโสตทัศนวัสดุ และติดต่อช่างภาพสำหรับการบันทึกภาพบรรยากาศไว้ใช้ในกิจกรรมอื่นๆ เช่น การผลิตแผ่นพับ ต่อไป  ทุกปี นักศึกษาเกือบ 2,000 คนจะต้องผ่านการแนะนำการใช้ห้องสมุด...รู้สึกเหนื่อยมั่ก มาก  แต่เมื่อนักศึกษาสามารถใช้ OPAC และมีความสุขกับการใช้ห้องสมุดแล้ว..ความเหนื่อยเหล่านั้น หายเป็นปลิดทิ้ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ห้องสมุดและบรรณารักษ์ความเห็น (0)