ความเห็น 60085

การปรับโครงสร้างของงองค์กร

เขียนเมื่อ 

ขั้นตอนการเตรียมการปรับโครงสร้างเป้นเรื่องที่ต้องใช้เวลามาก โดยคร่าวๆ คือ มีการศึกษาวิเคราะห์งานโดยผู้เชี่ยวชาญ มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดรูปแบบ จัดตั้งคณะทำงานเพื่อเลือกรูปแบบที่เหมาะสม นำเสนอกรรมการประจำสำนัก นำเสนอมหาวิทยาลัย ในขณะเดียวกันก็มีการให้บุคลากรมีส่วนร่วม โดยการเสนอความคิดต่อรูปแบบ การประชมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่โครงสร้างใหม่ มีคณะทำงานเกี่ยวกับอัตรากำลังและขอบเขตหน้าที่ของกลุ่มงานแต่ละกลุ่ม มีคณะผู้บริหารทำการจัดสรรบุคลากรตามอัตรากำลังโดยพิจารณาข้อมุลพื้นฐานและบบเสนอความต้องการปฏิบัติงานในกลุ่มงานใหม่ของแต่ละบุุคคล มีการสัมมนาบุคลากรก่อนปฏิบัติงานตามโครงสร้างใหม่ และจัดอบรมในงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับกลุ่มภารกิจ และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงสร้างใหม่หลังจากปฏิบัติงานไปได้ 6 เดือน (อยู่ระหว่างการศึกษา) ซึ่งทั้งหมดใช้เวลาเตรียมการและดำเนินงานมากกว่า  4 ปี

มีบทความเกี่ยวกับโครงสร้างในวารสารอินฟอร์เมชั่น

-บทสัมภาษณ์รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน ลอยฟ้า ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ (สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องการปรับโครงสร้างสำนักวิทยบริการเป็นสำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 1 อาคาร 1 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2548  อินฟอร์เมชั่น 13, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2549) 1-6 : แผนผัง, ภาพประกอบ

-บทสัมภาษณ์ "รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน ลอยฟ้าผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  อินฟอร์เมชั่น 12, 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2548) 1-6

สำรหับเรื่องอื่นขออนุญาตเป็นวันหลังนะคะ