ผมได้มีโอกาสไปประชุมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดของสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ที่เขื่อนภูมิพล จ.ตาก ในรายละเอียดนั้น เป็นการตกลงความร่วมมือระหว่างห้องสมุดกับสถาบันการศึกษาท้องถิ่น ในภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งแม่งานคือ ม.นเรศวร พิษณุโลก โครงการนี้มีประโยชน์มาก ทั้งทางด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้กับหน่วยงานการศึกษาของภาคเหนือตอนล่าง สถาบันการศึกษาที่สนใจก็มี

 1. ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม
 2. ม.ราชภัฎอุตรดิตถ์
 3. ม.ราชภัฎเพชรบูรณ์
 4. ม.ราชภัฏนครสวรรค์
 5. ม.ราชภัฏกำแพงเพชร
 6. ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
 7. ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
 8. วิทยาลัยพิษณุโลก
 9. วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
 10. วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
 11. ม.เจ้าพระยา
 12. ม.ภาคกลาง
 13. ม.นเรศวร วิทยาเขตพะเยา

   เป็นโครงการที่สามารถนำทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด เช่น หนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ วารสาร อืนๆ มาใช้งาน ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งทางด้านวิชาการ และทรัพยากร รวมทั้งทำให้เกิดประโยชน์ต่อคนในท้องถิ่นกับสถาบันการศึกษานั้นๆ เป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาและประหยัดทรัพยากรขึ้นได้ และยังมีการริเริ่มที่จะจัดทำฐานข้อมูลท้องถิ่นที่เด่นของแต่ละสถาบันการศึกาที่เก็บรวบรวมเอาไว้ เพื่อเผยแพร่และเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชนต่างๆต่อไป