การจัดกระบวนการความรู้ KM ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้ดำเนินการจัดเวทีประชาคมไปแล้ว จำนวน 2 หมู่บ้าน ยังมีอีกหนึ่งหมู่บ้านที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จากการดำเนินที่ผ่านมากลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจและให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี