โรงเรียนแก้จนอำเภอถ้ำพรรณรา

โรงเรียนแก้จน

กศน.ถ้ำพรรณราร่วมกับส่วนราชการอำเภอถ้ำพรรณา  จัดกิจกรรมโรงเรียนแก้จนตามโครงการแก้จนเมืองนคร  โดยกลุ่มเป้าหมายคือ  ประชาชนที่ตกเกณฑ์ จปฐ.และขึ้นทะเบียนคนจน  หมู่บ้านละ  8   คน  ทั้งหมด  จำนวน  232  คน  โดยแบ่งการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเป็น    2  รุ่น    รุ่นที่  1  วันที่  17 - 19  กรกฎาคม  2549  รุ่นที่  2  วันที่  19 - 21  กรกฎาคม  2549  กิจกรรมที่จัดมีดังนี้                      วันแรก อบรมที่มหาวิทยาลัยศรีวิชัย  คณะเกษตรนครศรีธรรมราช  อำเภอทุ่งใหญ่      วันที่สอง  ศึกษาดูงานที่ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี                      วันที่สาม  ศึกษาดูงานที่ศูนย์บางแก้ว  จังหวัดพัทลุง

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ดอกแก้วความเห็น (0)