ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสิชล ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ให้กับประชาชนในเขตอำเภอสิชล จำนวน 9  ตำบล  25  หมู่บ้าน โดยการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับพนักงานราชการและครูศูนย์การเรียนชุมชน ขณะได้ดำเนินการไปแล้ว 50 %