กิจกรรมเวทีชุมชน

           การจัดกิจกรรมเวทีชุมชนในพื้นที่อำเภอขนอม  ซึ่งมีหมู่บ้านนำร่อง  จำนวน 10 หมู่บ้านด้วยกัน ประกอบด้วย ตำบลขนอม 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ 2,6,8,10 ตำบลควนทอง  คือ หมู่ 5,6,7, และตำบลท้องเนียน คือหมู่ 2,3,5, ในแต่ละตำบลได้จัดกิจกรรมเวทีชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านไปแล้วทุกหมู่บ้าน  ทั้ง 3 ตำบล  ซึ่งแต่ละหมู่บ้านมีประชาชนในหมู่บ้านให้ความร่วมมือในระดับดี  ซึ่งกว่าจะเข้ารูปเข้ารอย  เจ้าหน้าที่ กศน.ขนอม เหนื่อยไปตาม ๆ กัน ได้ท่าน ผอ.อัจฉนุช และทีมงาน    ลงพื้นที่ด้วยตนเองทุกหมู่บ้านเพื่อชี้แจงที่มาของการทำเวทีชุมชนที่ทาง กศน.มารับผิดชอบต่อจากฝ่ายปกครอง  ทำให้การจัดกิจกรรมนี้เดินทางสู่ความสำเร็จ  แกนนำหมู่บ้านคนที่ยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือก็ค่อย ๆหันมาให้ความร่วมมือ ต้องใช้กลยุทธ์หลาย ๆ อย่างมาใช้ แต่ละพื้นที่ แต่ละหมู่บ้านจะไม่เหมือนกัน  แต่ด้วยความเป็นนัก กศน.มืออาชีพทำให้กิจกรรมนี้ผ่านไปด้วยดี  รอบต่อไปเป็นเวทีชุมชนครั้งที่

กศน.เพื่อชุมชน